«آرامکو»ی ناآرام

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصادی / امــروز با گشــایش بازارهــای جهانی نفــت خام، آثــار انفجــار در تأسیســات نفتی عربســتان و شــرکت آرامکــو روی قیمتهای نفت خام مشــخص خواهد شد. اما تحلیلگران نفتی چه انتظاری دارند؟ حمالت پهپادی ارتش یمن، به یک پاالیشگاه بزرگ نفتی در شهر بقیق، در استان نفتخیز شرقی کشورعربستا­ن و تأسیسات نفتی دیگر در میدان نفتی خریض، آسیب رسانده است. بهگزارش راشاتودی، وزیر انرژی عربستان میگوید که در نتیجه این حمالت 5.7 میلیون بشکه در روز نفت که حدود 0۵ درصد از کل تولید این غول نفتی و بیش از5 درصد کل عرضه نفت خام جهان است، از مدار تولید خارج شده اســت. بازگشت تأسیســات نفتی آرامکو به ظرفیت کامل عرضه نفت و شرایط عادی تولید هم پیشبینی میشود هفتهها طول خواهد کشید. با در نظر گرفتن این مسائل، به گزارش شــبکه سیانبیسی کارشناســا­ن معتقدند احتماالً امروز در اولین ساعات شروع به کار بازار، نفت خام تا 10 دالر افزایش قیمت را تجربه میکند. اما تالشهایی برای جلوگیری از این جهش قیمتی از سوی امریکا و عربستان در حال انجام است که احتماالً اجازه افزایش افسارگســی­خته قیمتها را نخواهد داد. عبدالعزیز بن سلمان، وزیرانرژیج­دیدعربستان­برایآنکهنش­اندهد کشورشتولید­کنندهمطمئن­یدربازار جهانی نفت خام است، بیان کرد: «بخشی از کاهش تولیدات از طریق ذخایر انبارهای نفتی این شــرکت جایگزین خواهد شد و به درخواست مشتریان از محل ذخایر نفتی پاسخ داده میشود.» آمارها نشان میدهد که ذخایر استراتژیک نفتی عربستان حدود 188 میلیون بشــکه اســت و نزدیک به یک ماه میتواند جایگزین نفت از دست رفته عربستان شود. عبدالعزیز بن سلمان همچنین گفته است: «آرامکوی سعودی بخشی از تولید نفت و گاز خود را متوقف کرده اســت، اما این شــرکت در حال بازیابی تولید از دست رفته است. اما این حملهها نشاندهنده گسترش حمالت به تأسیسات نفتی، ایستگاههای­تولیدنفتون­فتکشهایخلی­جفارساست.» ■ سقوط بورس عربستان

اگرچــه تا روز گذشــته تأثیر حملــه پهپادها روی قیمت نفت مشــخص نبود، اما شــاخص بورس عربســتان 2.3 درصد کاهش یافــت. رویترز در این باره مینویســد: شاخص بورس عربستان در سالجاری میالدی حدود 81درصد نسبت به اوج خود 9403( واحد اوایل ماه مه )2019 کاهش یافته است. ■ امریکا وارد میشود

همچنین وزارت انرژی امریکا اعالم کرد ممکن است برای جبران هرگونه اختالل در بازارهای نفت در نتیجه حمله به تأسیسات نفتی عربستان، از ذخایر استراتژیک نفــت خود اســتفاده کند. این خبــر را رویترز به نقل از ســخنگوی وزارت انرژی امریکا منتشر کرد و نوشت: دولت ترامپ آماده است در صورت لزوم ذخایر نفت اضطراری خــود را بــاز کند. از ســوی دیگر، ریک پری، وزیــر انرژی امریکا، از مســئوالن وزارتخانه متبوعــش خواســته بــا آژانس بینالمللی انــرژی در پاریــس برای انجام یــک اقدام مشــترک در صورت لزوم همکاری کنند. دراین راســتا، آژانس بینالمللی انرژی نیز اعالمکردهک­هبامقاماتع­ربستانوسای­رکشورهایاص­لیتولیدکنن­دهنفتدرتما­س است و در حال حاضر عرضه کافی نفت به بازار وجود دارد. ذخایر استراتژیک نفت امریکا در سواحل تگزاس و لوئیزیانا در حال حاضر حدود 645 میلیون بشکه معادل مصرف یک ماه امریکا نفت ذخیره دارد. در حالی که نفت سبک امریکا نمیتواند در کوتاهمدت جایگزین مناسبی برای خأل موجود در بازار باشد، برخی کارشناسان براین باورند که تحریمهای امریکا علیه برخی اعضای اوپک مثل ایران و ونزوئال میلیونها بشکهنفتراا­زبازارهایج­هانیخارجکر­دهاستوبالغ­وتحریمهاای­ندوکشوربیش از 7 میلیون بشکه در هر روز میتوانند نفت خام به بازار عرضه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.