طرح اقدام ملی به گروه هدف میرسد

Iran Newspaper - - News -

محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه از برنامــهای خبــر داده که بر اســاس آن واحدهای طرح ملی مســکن بــه متقاضیان واقعی خواهد رســید. وی اظهــار کرد: بــرای افزایــش بهرهمندی اقشــار میاندرآمدی جامعه از تسهیالت صندوق پسانداز مسکن یکم، مذاکرهای با بانک داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیالت این صندوق در پروژههای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن استفاده شود تا عالوه بر اینکه این واحدها پیشخرید میشود، بهدست متقاضی واقعی نیز برسد. وی با بیان اینکه اگر این تفاهمنامه بزودی عملیاتی شــود نقش ویژهای در تأمین مالی پروژههای مسکن در قالب برنامه اقدام خواهد داشــت، ابراز کرد: با توجه به تأثیر این صندوقها در تأمین مالی بخش مســکن میتوانیم از این ظرفیت در تأمین مالی جریان عرضه مســکن استفادهکنی­م./تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.