آغازامضایا­لکترونیکاز­مهرماه

Iran Newspaper - - News -

رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیک اعالم کرد: با پیگیریهای انجام شده از مهرماه امسال امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت رونمایــی میشــود و از این پس ثبت سفارش کاال با اســتفاده از این امضا اجرایی خواهد شد. علــی رهبــری اظهــار کــرد: یکــی از اصلیتریــن حوزههایــی کــه در مرکز توســعه تجارت الکترونیک پیگیری شــده، راهاندازی امضای الکترونیک است. از آذرماه 7۹۳۱ که مدیریت ســامانه ثبــت ســفارش بــه این مرکز ســپرده شــد، تالش کردیم مشکالت موجود در آن را رصــد کــرده و ۶۱ فرآینــد جدید به این سامانه اضافه کنیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر امکان ذخیره برخط دادهها فراهم شــده و امکان خطا به حداقل رســیده است. بــا اجرایــی شــدن موضــوع امضــای الکترونیــ­ک ثبت ســفارش نیز از این طریق اتفاق خواهد افتاد. رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــ­ک بــا بیان اینکه در ســال 7۹۳۱ رقــم تجــارت الکترونیــ­ک کشــور به حدود ۸۰۲ هــزار میلیارد تومــان رســید، بیــان کرد: متوســط مبلــغ هــر یــک از ایــن تراکنشهــا 7۸۱ هزار تومــان بوده و تعداد کل آنهــا نیــز از یــک میلیارد بــاال رفته است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.