نیم نگاه

Iran Newspaper - - News -

اگر کتــاب خوب تألیف یا ترجمه شــود، حتماً مطالعه میشــود اما کم بودن مطالعه جوانان بخشــی به ضعف «قابلیت قابل» و بخشی هم به ضعف «فاعلیت فاعل» برمیگردد.

در ایــران، ســؤال کــردن از پدیدههــای جدید، قبیح و زشــت تصویر میشــود و برای همین تفکر سست است. البته سؤاالتی هست، اما اغلب آنها تکراری است.

عــدهای تصــور میکننــد همین مقــدار کــه از گذشــته داریم و میدانیــم، برایمان کافی اســت. آنــان تــرس از آن دارند که اگر «دایره تفکر» توسعه پیدا کند، بینظمی اجتماعی پدید آید.

ســنتگرایا­ن، از وضعیت دنیا عقب میماننــد و گاه به گاه و دیر به دیر، اندکی خانهتکانــ­ی میکنند. اما یک جامعه پویا باید مرتب بیندیشد.

ســنتگرایی افراطــی، هــواداران خــود را در محافظــهکا­ری نگهمیدارد. آنوقت عدهای دیگر برای ما فکر میکنند و مســیر آینــده را تعییــن میکننــد و مــا تــوی ســر خودمــان میزنیم که بچههایمان منحرف شدهاند.

توجــه جوانان به مســائل فکری، معلول «ایجاد پرســش» در جامعه اســت. گاهی مردم به یک سیستم فکری عادت میکنند و آن ســرمایه موجــود را بــرای پاســخ بــه پرسشهایشــ­ان کافی میدانند.

ما پیشــگام در تفکر و اندیشــه نیستیم. نســبت به جهان عرب و جریانهــای فکــری آن بیاطالع هســتیم و بیشــتر بــا غرب در ارتباطیم. ما از جریانهای فکری در شرق آسیا هم دور هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.