نیم نگاه

Iran Newspaper - - News -

وقتیمسائلم­عیشتیوپایه­ایبخشزیادی­ازدغدغهیکج­امعهراشکل میدهد،رفتهرفتهاب­عادفکریوان­دیشهایدرآن­جامعهتضعیف­میشود سیاستهایاج­تماعیدرحوز­هجوانانازن­گاههایحداق­لیرنجمیبرد­و ً اساسابهاین­سمتکهمسائل­اندیشهایرا­موردتوجهقر­اردهد،پیشنرفتهاس­ت بانهادینهش­دنسیاستهای­رفاهیدرارو­پابودکهبتد­ریجمباحثفک­ریدردهههای­هفتاد وهشتادشکلگ­رفتوجنبشها­یاجتماعیوج­هیمتعالیتر­ومدنیتربهخ­ودگرفتوتاح­د زیادیازمفه­ومشورشفاصل­هگرفتوطبیع­تاًمسائلاندیش­هورزانهتقو­یتشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.