ضریب نفوذ اینترنت به۰۹درصد رسید

Iran Newspaper - - News -

آخرین وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطاعات تا پایان خردادماه ۸۹ نشــان میدهد که ۴۶ میلیون و ۷۳1 هزار نفر با تلفــن همراه خود به اینترنت وصل میشــوند و ضریب نفوذ اینترنت 0۹ درصد است. بهگــزارش «ایران»، برمبنای آمار ســازمان تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی، تعداد مشــترکان اینترنت باندپهن در کشــور به ۴۷ میلیون و ۸1۵ هزار و ۵۹۵نفر رســیده و بــه ایــن ترتیــب ضریــب نفــوذ اینترنــت در کشــور ۸۷.0۹ درصد اســت. همچنیــن آمارها نشــان میدهــد که ۶۸ درصــد ضریب نفوذ اینترنــت مربوط به دسترســی بــه فناوری نســل ۳ و ۴ موبایــل، ۲1 درصد مربوط بــه ADSL و ۲ درصد هم مربوط به TD-LTE اســت. براین اســاس، ۴۶ میلیون و ۷۳1 هزار و ۲11 نفر در کشور از طریق سیم کارت و تلفن همراه به اینترنت متصل میشوند و 10 میلیون و 1۸۳هزار و ۳۸۴ نفر هم مشــترک اینترنت پهن باند ثابت هستند. به بیان دیگر ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار در کشور ۴1.۸۷ درصد و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت نیز۵۶.۲1 درصد است. هرچند ضریب نفوذ اینترنت باندپهن ثابت از سال ۵۹ تاکنون رشد قابل توجهی نداشته ولی ضریب نفوذ اینترنت موبایل که در سال ۵۹ حدود 0۴درصد بوده در منحنی رشد، سیر صعودی خود را طی میکند. این شــاخص در ســال ۶۹ به نزدیک 0۶ درصد رســیده، در ســال ۷۹ ضریب نفوذ 0۷درصد را رد کرده و در سال ۸۹ هم به ضریب نفوذ 0۸ درصد نزدیک میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.