شهرک مسکونی مریخ به اینترنت متصل می شود

برای پشتیبانی از حیات در سیاره سرخ و به کمک فناوری

Iran Newspaper - - News - میثم لطفی خبرنگار

در ســالهای اخیــر کــه شــرکتهای مختلــف در سراســر جهــان بــرای اکتشــافات فرازمینــی ســرمایهگذ­اریهای فــراوان انجــام دادنــد، صنعــت فنــاوری یکــی از بزرگترین چالشهــای ممکن را پیش روی خــود دیــد تــا در غیرممکنتری­ن نقطــه هســتی هــم بتوانــد خدمــات مــورد نیــاز انســان را در اختیــار او قرار دهــد. مریــخ، برنامــهای کــه بتازگــی توسط ســازمان فضایی ناسا بهصورت آزمایشــی اجرا شــده اســت بهگونهای پیش میرود تا اگر انســان روی ســیاره ســرخ ســاکن شــد، بــاز هــم بتوانــد به فناوریهــا­ی زمینی دسترســی داشــته باشــد و حتی بهصــورت روزانه صفحه اختصاصــی خــود در شــبکههای اجتماعــی را دنبال و به روز کند. ناســا بــه این نتیجه رســیده اســت کــه برای پشــتیبانی از حیات در مریــخ، فناوری مهمترین نقش را برعهده دارد. «آدریانا مارایس» از فیزیکدانان نظری کــه مدیریت پــروژه نوآوریهــا­ی مریخ را برعهــده دارد طــی کنفرانس «تجربه تمرکز روی کائنــات در مقیاس میکرو» کــه ایــن هفتــه در ژوهانســبو­رگ برگزار شــد، اعــام کــرد: پروژههــای جدیــد به گونــهای پیــش مــیرود کــه انســان در آینــده بتواند به رایانه همــراه، اینترنت پرســرعت و انواع مختلف دستگاههای موبایلــی روی مریخ دسترســی داشــته باشد. ■ یک جهش بزرگ مارایــس که از متخصصان حوزه تئوری زیست کوانتومی محسوب میشود یکی از 100 دانشــمند حاضــر در پروژه Mars One اســت و بر اســاس پیشبینیهای صــورت گرفتــه، او یکــی از فضانــوردا­ن حاضر در طرح توســعه شهرک انسانی در مریخ خواهد بود. پــروژه ‪Mars One‬ در اصل توســط یک بنیاد غیرانتفاعی دنبال میشــود و یک طــرح نوآورانــه جهانی اســت که هدف اصلی خود را ایجاد یک شهرک انسانی روی مریخ میداند. این پروژه که بخش علمی آن توسط ناسا مدیریت میشود چندیــن مأموریــت بــدون سرنشــین را بــا موفقیــت بــه انجام رســانده اســت، پایههــای اولیه یک مرکز قابل ســکونت در مریــخ را تأســیس کرده اســت و این روزها با دقت فراوان ســاکنان اولیه این شــهرک را انتخاب میکند تا با آموزش آنهــا بتوانــد برای نخســتین بــار تجربه زندگــی خــارج از کــره زمیــن را محقــق کند. از جمله فناوریهایی که هماکنون برای شــهرک مســکونی مریــخ در نظر گرفته شــده اســت میتوان به پنلهای خورشــیدی جــذب انــرژی، چاپگر ســه ُبعدی و سیستمهای یادگیری ماشینی اشاره کرد. بهگفتــه مارایــس، شــهرک مســکونی مریــخ در فاصلــه 54.6 میلیــون کیلومتــری از ســطح زمیــن قــرار گرفته اســت و ایــن اتفــاق بزرگترین جهش در تاریخ محســوب میشود تا انسان در یک کــره دیگر هم زندگی را تجربه کند. ناســا نیز از این اتفاق بهعنوان «جهش بــزرگ بعــدی» یــاد میکنــد و کاوش در منظومــه شمســی را زمینــهای برای زندگی منسجمتر در آینده میداند. فتح ســیاره مریــخ در اصل پلــه بعدی بــرای حکمرانــی انســان در منظومــه شمســی محسوب میشــود و به عقیده کارشناسان، شهرک مسکونی مریخ این امکان را فراهــم میکند تا نحوه زندگی نســلهای بعد بهطور کامل تغییر کند. ماهوارهای که قرار است ساکنان شهرک مسکونی مریخ را به این منطقه منتقل کنــد «آپولــو مــون» نــام دارد و فرآینــد توسعه آن به قدری موفقیتآمیز بوده اســت که محققان انجــام این عملیات را بــدون هرگونــه مشــکلی پیشبینــی میکنند. این ماهواره قرار است امکان دسترسی بــه اینترنــت زمینــی را بــرای نخســتین ســاکنان مریــخ فراهم کنــد و همچنین امــکان شــارژ دســتگاهها­ی الکترونیکی موبایلــی را هم برای آنهــا فراهم آورد. مارایــس بر این باور اســت کــه در عصر تکنولوژی که فناوری روزبهروز پیشرفت میکنــد، نمیتــوان انســان را بــدون دسترســی بــه ایــن قابلیتهــا در یــک سیاره دورافتاده رها کرد. او طــی ســخنرانی خــود در کنفرانــس اخیــر گفــت: «قــرار اســت تلســکوپ رادیویــی SKA بهصــورت لحظــه بــه لحظــه حجــم گســتردهای از دادههــای مربوط به انســانهای ساکن روی مریخ را در اختیــار مــا بگــذارد و از ایــن طریق کمــک کنــد تــا دریابیم چــه اتفاقــی در مریخ صــورت میگیرد. این یک تصویر کوچک از آسمان است.» مارایس اظهار داشــت: چاپگرهای ســه ُبعدی که روی سطح سیاره سرخ نصب میشــوند به گونــهای طراحی شــدهاند کــه میتواننــد از محیــط پیرامــون خود آب تولیــد کنند. او در صحبتهای خود گفــت: «آیا میدانســتی­د بخــش اعظم آبهــای روی کرهزمین از خورشــید هم قدیمیتــر هســتند؟ حیــات روی کــره زمیــن بــه آب مایــع بســتگی دارد. ایــن مسأله بســیار جالب اســت که عمر آب از عمــر خورشــید هم طوالنیتر اســت. ملکولهــای موجــود روی مریــخ کــه میتوانند به آب تبدیل شــوند هم عمر طوالنیتر از خورشید دارند.» ■ یک مریخنورد ساخت دست بشر از جمله دستاوردهای انسان که توانست مــا را یــک گام به زندگی در ســیاره ســرخ نزدیکتــر کنــد یــک مریخنورد به اســم کنجــکاوی )Curiosity( بــود تــا بــرای نخســتین بــار بتوانیم بهصــورت عملی اکتشافاتخو­درامیلیونه­اکیلومتردو­رتر از سطح زمین پیش ببریم. جالب است بدانید این مریخنورد تنها ساخته دست بشــر اســت کــه در فاصلــه 00۲ میلیــون کیلومتریفر­مانهایبشرر­اپیشمیبرد و از ایــن راه دور تمام دادههای به دســت آمده را به زمین ارسال میکند. کنجکاوی به اندازه یک اتومبیل ساخته شــده اســت و در حالــی کــه مأموریــت اصلی و اولیه آن بررســی «دهانه ِگیل» روی ســطح مریخ بــود، هماکنــون قرار اســت مدل پیشــرفتهت­ر ایــن مریخنورد بــرای دریافــت و ارســال ســیگنالها­ی اینترنتــی و امــکان دسترســی ســاکنان مریــخ بــه اینترنــت پرســرعت مــورد استفاده قرار گیرد. یکی از بخشهای اصلی «طرح اکتشاف مریــخ» و انتقال انســان به این ســیاره، امــکان اســتفاده از فناوریهــا­ی زمینی در خارج از کره زمین اســت. مارایس بر این باور اســت که اگر قرار باشــد انســان در آینــده ســاکن کــره مریــخ شــود، این اتفــاق فقــط با حضــور فنــاوری صورت میپذیــرد و البتــه فناوریهایی که برای ادامه حیات روی مریخ پیشبینی شده اســت، عاوه بــر ســرویسها و امکانات زمینــی قابلیتهــا­ی دیگــری را هــم در اختیار انسان میگذارد. یکــی از مهمتریــن فناوریهایی که قرار است هر یک از ساکنان مریخ بهصورت اختصاصــی در اختیــار داشــته باشــند ابــزاری اســت کــه وضعیــت آب و هوا و همچنین شــرایط زمین شناســی مریخ را در اختیار او قــرار میدهد و همچنین شــبیه به آنچه روی کــره زمین «گیرنده ماهــوارها­ی جیپــیاس» میخوانیــم، امــکان مســیریابی روی مریــخ را بــرای افراد آسان میکند. پــروژه ‪Mars One‬ ســال ۳10۲ میــادی بهصورت رســمی فعالیت خــود را آغاز کــرد و هماکنون پیشبینی شــده اســت در دهــه 0۲0۲ میــادی برای نخســتین بار انسان بهصورت آزمایشی تحت این پروژه به سیاره سرخ سفر کند. مارایس در این خصوص توضیح داد: «ممکن است تعجب کنید که چگونه میتوان تا مریخ ســفر کــرد و روی این ســیاره ســرخ رنگ ساکن شــد. «ایان ماســک» که ملیت آفریقایــی دارد در شــرکت «اســپِیسایکس» بزرگتریــن طــرح توســعه ســختافزار­ی بــرای ســکونت روی مریــخ را پیــش میبرد. ایــن شــرکت تاکنــون آزمایشهــا­ی موفقیتآمیـ­ـز فراوانــی را پیــش برده اســت تــا امــکان حضــور انســان روی مریــخ بیــش از هــر زمــان دیگــر در دســترس باشــد. ماســک هماکنــون بــه این مســأله فکــر میکند کــه وقتی بــه مریخ رســیدیم چگونــه میتوانیم زنده بمانیم، چــه غذاهایی بخوریم و به چه فناوریهایی دسترســی داشــته باشیم.» چاپگرهای سه ُ بعدیمخصوص مریخ بهگونهای طراحی شــدهاند که ســاکنان شــهرک مســکونی مریــخ میتواننــد بــه کمــک آنهــا تمامــی فناوریهــا و دســتگاهها­ی مــورد نیــاز خــود را همان جا تولید کنند، سیســتمهای کشــاورزی بســازند و بهصورت خودکفا به هرآنچه که نیاز دارند دسترســی داشــته باشــند. بایــد منتظــر مانــد و دید طــی یک دهه آتــی چگونــه ایــن آرزوی دیرینــه بــرای انسان محقق میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.