عرضه رمزارز تلگرام تا۱۳ اکتبر

Iran Newspaper - - News -

تلگــرام بتازگی اعام کرده اســت که رمزارز اختصاصی آن تحــت عنوان Gram با پلتفــرم باکچیــن ،TON تــا 1۳ اکتبــر(۹ آبان) عرضه میشــود. بهگزارش ایســنا، برخاف رمزارز لیبرا که توسط شرکت امریکایی فیسبوک توسعه داده شده است، رمزارز گرام شرکت تلگرام قابلیت و مشخصات نامشخصی دارد و هنوز جزئیات آن در اینترنت منتشــر نشــده اســت. چند ســال پیش بود که خبر توسعه و عرضه رمزارز دیجیتال از سوی تلگرام شنیده شد اما تحت تأثیر مسائل و دالیل مختلفی متوقف شــد اما بعد از آن شــرکت تلگرام، با جذب ســرمایه ۷.1 میلیارد دالری از شرکتها و سرمایهگذار­یهای خصوصی توانست بار دیگر این پروژه را احیا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.