چرخش طالبان بهسوی روسیه، چین و ایران

در پی توقف مذاکرات یک ساله طالبان- واشنگتن رخ داد

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

هنــوز یــک هفتــه نشــده کــه گــروه مذاکرهکننـ­ـده امریــکا بــا دســتور دونالد ترامپ میز مذاکره با طالبان افغانستان را تــرک کــرده اما در همین مــدت زمان انــدک، طالبــان تحــرکات دیپلماتیــ­ک خــود را بشــدت افزایــش داده و شــواهد حاکیســت کــه ایــن بــار میخواهنــد بــه روســیه، چین، ایران و کشــورهای آسیای مرکزی متوســل شــوند. در همین راستا، در روزهــای اخیر نماینــدگا­ن طالبان به روسیه سفر کردند و یک مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت، طالبان قصد دارد در قالب یک تور آســیایی بــه چین، ایــران، هند و دیگــر کشــورها در آســیای مرکزی ســفر کند و درباره راهکارهای خروج نیروهای امریکایــی و ناتــو از افغانســتا­ن بــا ایــن کشورها تبادل نظر کند.

به گزارش ایســنا، خبرگــزاری رویترز بــه نقل از یکــی از رهبران ارشــد طالبان که خواســت نامش فاش نشود، گزارش داد، طالبــان میخواهنــد رهبــران منطقهای را در جریان چرایی شکســت مذاکراتشــ­ان با واشــنگتن قــرار دهند از ایــن رو، ســفرهای برنامهریزی شــدهای بــه چیــن، ایــران و دیگــر کشــورهای آســیای مرکــزی را در دســتور کار خــود قرار دادهاند. این ســفرها در ادامه ســفر نماینــدگا­ن طالبــان به روســیه اســت و هدف آن کمک به از سرگیری مذاکرات بــا امریکا نیســت بلکه کمک بــه یافتن راهکاری بــرای خروج نیروهای خارجی از افغانستان است.

مذاکرات یکســاله طالبان بــا زلمای خلیــل زاد، نماینــده امریکا بــه مراحل پایانی رســیده بود و جامعــه جهانی در انتظار امضای پیشنویس توافق بود که ناگهان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریــکا از لغو مذاکــرات خبــر داد و این تالش یکســاله را «مرده» قلمــداد کرد. بهانــه ترامپ برای برهم زدن مذاکرات این بود که طالبان همچنان به حمالت خود ادامه میدهند و کشــته شــدن یک نظامی امریکایی در این حمالت آنقدر مهم اســت که میتواند مذاکرات را لغو کند اما علت اصلی این تصمیم ترامپ فشــارهایی بود که جان بولتون، مشــاور امنیت ملی ســابق امریکا بر او آورد و در نهایت هم منجر به این شــد که ترامپ بولتون را اخراج کرد. بســیاری از ناظران بــر ایــن باورنــد کــه شکســت مذاکــرات یکســاله امریــکا و طالبــان تنهــا طالبان را شــوکه نکرده اســت بلکه امریکاییها و شــخص ترامــپ هــم از ایــن اتفــاق ناخرســند هســتند و دیر یا زود دو طرف دوباره به میز مذاکره بازخواهند گشت. ■ روی خوش طالبان به مذاکره

روزنامه «هشــت صبح» افغانستان در تحلیلــی در این باره نوشــت: روشــن اســت کــه دوبــاره امریــکا و طالبــان بــه میــز مذاکــره برمیگردند. امریکا شــاید بــه یک شــکل دیگر یــا از طریــق برخی از متحدانــش دوبــاره وارد چانهزنــی بــا گروه طالبان شــود. جنگ افغانستان به مرحله بنبســت راهبردی رسیده است و ژنرالهای امریکایی میگویند، راه حل در نهایت سیاسی است نه نظامی.

شــیر محمــد عبــاس اســتنکزی، مذاکرهکنند­ه ارشد طالبان در گفتوگویی با شــبکه خبــری راشــاتودی گفــت: روند یکســاله صلــح در افغانســتا­ن از ســوی ترامــپ و درســت چنــد روز پیــش از آنکــه توافق رســمی امضا شــود، متوقف شــد امــا طالبــان همچنــان بــه مذاکرات پایبنــد اســت. «موضع مــا این اســت که هیــچ راهحلی بــرای ایــن درگیریها بجز مذاکــرات وجــود نــدارد. امیدواریــ­م کــه ترامــپ دربــاره تصمیمش مجــدداً فکر کنــد و بــه آنجایی برگــردد که مــا بودیم. البته ایــن مقام طالبــان تهدید کــرد، اگر الزم باشــد 100 ســال دیگر هــم به جنگ با امریــکا ادامه خواهنــد داد. ترامپ هم که بــه جنگهای لفظی مشــهور اســت، پیــش از این در توئیتر نوشــته بود، توقف مذاکرات با طالبان سختترین ضربهای اســت که این گــروه تاکنون تحمــل کرده اســت. طالبان میداند که اشــتباه بزرگی مرتکب شده، آنها نمیدانند چگونه خود را بازیابنــد.» ترامپ چند ســاعت قبل از این پیام توئیتری خبر کشته شدن حمزه بن الدن، فرزند اسامه بن الدن؛ بنیانگذار گــروه تروریســتی القاعــده را در یــک عملیات ضدتروریستی در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان تأیید کرده بود.

یکــی دیگــر از اقدامهــای طالبــان پــس از شکســت مذاکراتشــ­ان بــا امریکا این بود که دیروز یکشــنبه اعــالم کردند، فعالیت صلیب ســرخ در افغانستان که از ماه آوریل از سوی طالبان ممنوع اعالم شده بود، از ســر گرفته میشود و طالبان متعهــد هســتند آســیبی بــه نیروهــای صلیب ســرخ که وظیفهشان کمکهای انسان دوستانه به افغانها است، نرسد. در مــاه آوریــل طالبان فعالیت ســازمان بهداشــت جهانــی و صلیــب ســرخ در افغانستان را ممنوع و اعالم کرد، برخی در این دو سازمان و در پوشش کمکهای بشردوســتا­نه اعمــال خرابکارانـ­ـه انجام میدهند. بنابر اعالم طالبان، ممنوعیت فعالیــت ســازمان بهداشــت جهانی در افغانستان هنوز لغو نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.