ملکه بر سر دست معترضان هنگ کنگی

Iran Newspaper - - News -

معترضــان هنگکنگی که این روزها خــود را پیروز رویارویی چندماهــه اخیــر بــا دولت محلــی میداننــد، اکنــون به فکر جلــب حمایتهــای بینالمللــ­ی افتادهانــ­د و در این راســتا دیــروز یکشــنبه صدها نفر از معترضان با در دســت داشــتن پرچمهای انگلیس مقابل کنسولگری این کشور تجمع کرده و فریاد «خداوند ملکه را حفظ کند» سر دادند.

بهگــزارش خبرگــزاری رویترز، خواســته معترضان هنگکنگــی از دولت انگلیــس این اســت که بر عملکــرد چین نظارت کند تا چیــن به تعهداتش مربــوط به اعالمیه ســال 1984 که در آن آزادیهای دولتشــهر هنگکنگ قید شــده، پایبند بماند. در ســال 1984 چین و انگلیس اعالمیه مشترکی را امضا کردند و به موجب آن هنگکنگ از استعمار انگلیس خارج و به شرط اعطای برخی خودمختاریه­ا به هنگکنگ؛ به چین واگذار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.