با‌متخلفان‌علمی‌برخورد‌جدی‌م‌یکنیم

Iran Newspaper - - News -

وزیرعلــوم گفــت: دانشــگاهه­ا و وزارت علــوم بــرای مقابلــه با تخلفات علمی هماهنگ شدهاند و امسال با متخلفان علمی با جدیت بیشتری برخورد خواهیم کرد. این بخشی از سخنان دکتر منصور غالمی درحاشیه نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور بود. نشستی که با حضور جمعی از رؤسای دانشگاههای کشور دیروز در ساختمان مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد. به گزارش ایسنا، وزیر علوم در جمع خبرنگاران به مهمترین برنامههای وزارت علوم همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید اشــاره کــرد و گفــت: ما در وزارت علــوم دو برنامــه را مدنظر داریم اول اینکــه آموزشهای دانشگاهها براساس اصول کیفی و کاربردی پیش رود تا دانش آموختگان با مهارتتر در عرصه عمل و کارآفرینی داشته باشیم. دوم درس حضور و ورود بیشتر در عرصه تحقیق و انجام پروژههای تحقیقاتی به منظور کاهش مســائل و مشــکالت جامعه اســت. وزیر علوم با تأکید بر اینکه عدهای دنبال ایجاد یأس در دانشــگاهه­ا هســتند، اظهار کرد: اســتادان جوان و رؤسای دانشگاهها نقش مهمی در ایجاد امید، انگیزه و رفــع یأس و ناامیدی در بین دانشــجویا­ن دارند. ما در جامعه تعداد زیــادی از افراد را می بینیم که نگاه شــان به سمت دانشگاه است، نخستین قشر خانوادهها هستند و انتظاری که از مدیران و نخبگان دانشگاهها دارند، حل مسائل کشور و پرداختن به مباحث مهم مطرح در اذهان عمومی است. دانشگاهها و مراکز علمی کشور جایگاه خودشــان را پیــدا کردهاند، باید توجه داشــت که در پس هر نقدی که به دانشــگاهه­ا میشــود، یک ایده را ببینیــم. وزیر علوم بر ضرورت آینده پژوهــی در آموزش عالی بهعنوان راهگشا در حل مشکالت تأکید کرد و گفت: مدیران دانشگاهها باید شناخت بیشــتر و وســیع تری نســبت به مدیریت آموزش و پژوهش پیدا کنند، کاری که ما در وزارت علوم به آن ورود کردیم، این است که با رؤسای جدید دانشگاهها، با برگزاری نشستی مبادله تجربه داریم. اگر قرار هست برای آینده آموزش عالی طرح بریزیم و این طرح استمرار یابد، نیاز بهکار وسیع تری هست. ■ رئیس جمهوری برای آغاز مراسم سال تحصیلی به دانشگاه تهران میرود وزیر علوم همچنین به حضور رئیس جمهوری در دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: از رئیس جمهوری برای حضور در دانشگاه تهران بهمنظور آغاز مراســم سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور دعوت به عمل آمده است. قطعاً رئیس جمهوری برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی در تهران حضور دارند و دانشــگاه تهران از ایشــان برای حضور در این مراسم دعوت کرده است. از سوی دفتر ریاست جمهوری نیز با این دعوت به طور کلی موافقت شده است. وی در ادامه تصریح کرد: هنوز زمان حضور رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برای آغاز سال تحصیلی مشخص نیست. تاریخ مشخص این مراسم باید متناسب با برنامههای هیأت دولت و سفرهای استانی رئیس جمهوری باشد اما حضور ایشان در دانشگاه تهران قطعی است. ■ ارشدیهابیش­ترینمتخلفا­نعلمی معــاون حقوقــی وزارت علــوم از کشــف تعــدادی از پروندههــا­ی تخلــف علمی در دانشگاهها خبر داد و گفت: پایان نامههای دوره کارشناسی ارشد بیشترین تخلفات علمی را دارند. دکتر حسین سیمایی صراف نیز در حاشیه این نشست درباره آخرین اقدامات وزارت علوم در برخورد با سایتها و مؤسسات فروش پایان نامه و همچنین تقلب علمی گفت: در خصوص فعالیت بخشی از سایت «دیوار» که در حوزه فروش پایــان نامه فعالیت میکرد مکاتباتــی با مراکز قضایی انجام دادیــم و در خصوص فعالیت چند سایت دیگر نیز این اقدامات انجام شد خوشبختانه قاضی یکی از این ســایتها را مسدود کرده اســت اما هنوز گزارش جدیدی در خصوص مسدودسازی سایت دیوار دریافت نکردهام و فکر نمیکنم این سایت مسدود شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.