درخواست‌شهرداری‌تهران‌و‌پلیس‌برای‌شناور‌شدن‌ساعات‌کار‌اداری

Iran Newspaper - - News - حمیده امینی فرد خبرنگار

کمتــر از یک هفتــه دیگر ســال تحصیلی جدید در مدارس و دانشــگاهه­ای سراسر کشــور آغاز میشــود، با این همه ترافیک مهرماه، امســال کمی زودتر از ســالهای گذشته خیابانها و معابر پایتخت را قفل کرده است. ترافیک خیابانها در ساعات متعدد صبحگاهــی و عصرگاهی از اوایل شــهریور مــاه آغــاز شــده و ایــن روزهــا به اوج خود رسیده اســت. پلیس راهور ناجا برای مهرماه، افزایش 25 تا 30 درصدی ترافیک را پیشبینی کرده و با این اوصاف بایــد یــک مهــر شــلوغ بــا یــک ترافیــک کالفهکننده را نوید داد. دوربینهای کنترل ترافیک دیروز در اغلب مسیرهای اصلی همچون بزرگراه یادگار امام، شهید نواب صفــوی، بزرگراه رســالت و چمــران، را در ســاعات صبحگاهــی ترافیــک و حرکــت کند گــزارش کردهانــد. بعد از شــهرداری تهــران، این بــار رئیس پلیــس راهور ناجا از اســتاندار­ان درخواســت کــرده تــا برای کاهش پیک ترافیک، ســاعت کار ادارات در دهــه اول مهــر را بــه مدت دو ســاعت شناور اعالم کنند.

ســردار ســید کمــال هادیانفــر بــه آمادهبــاش 14 هزار نفر از مأموران پلیس راهــور در ابتــدای مهرمــاه اشــاره و اعالم کــرد: 122 هــزار وســیله بــا ظرفیــت 2.5 میلیون دانشآموز برای جابهجایی آماده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.