کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

این نشــریه مســابقات شــنبه شب لیگ فوتبــال ایتالیــا را بــه گــزارش اول خــود تبدیــل کــرده و از عکس سنســی که تک گل پیروزیساز اینتر را در دروازه اودینزه کاشــت، به عنــوان تصویر نخســت خود ســود جســته اســت. کوریــره به تســاوی بدون گل یوونتوس با فیورنتینا و تبعات آن نیز اشــاره کرده و همین طور پیروزی 2-0 ناپولــی بــر ســمپدوریا کــه ســیمای مدعیان این فصل را روشنتر ساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.