تمام دالیل مهاجرت «آقای داور»

رضا سخندان و محمدرضا منصوری در گفتوگو با «ایران» درباره تصمیم فغانی صحبت کردند

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

چنــد ســالی بــود کــه اخبــار خوبــی از تیــم داوری ایران به گوش میرســید؛ تیمــی متشــکل از علیرضــا فغانــی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری. قضــاوت در دیــدار فینــال جــام باشــگاهها­ی جهــان 201۵ و فینــال فوتبــال المپیــک 201۶ ریــو از جملــه افتخــارات ایــن داور و تیمــش بود اما شــاید آخرین افتخــار این تیــم موفق را میتــوان قضــاوت در جــام جهانی 2018 و دیدار ردهبندی این مسابقات دانســت، چرا که این داور بینالمللی و نامــدار کشــورمان باالخــره تصمیم خود را درخصــوص مهاجرت گرفت. او از ایــن پــس در اســترالیا قضــاوت خواهد کرد و بعید به نظر میرســد تا ســالهای آینده جامعه داوری بتواند جایگزینی برای او پیدا کند. البته گفته شــده با هماهنگیهای صورت گرفته او بــرای قضاوت به لیگ ایران میآید کــه البتــه این موضــوع قطعی نشــده اســت. رضــا ســخندان و محمدرضــا منصــوری در گفتوگــو بــا «ایــران» درخصــوص دالیل مهاجــرت فغانی صحبت کردند. ■ ســخندان: ما میتوانیم با کارت فیفا هر جایی که بخواهیم، برویم

رضــا ســخندان بــا تأکیــد بــر اینکه داوران مــا فشــارهای زیــادی تحمــل میکننــد، گفــت: «تصمیــم فغانی به خاطــر آینــده خانــوادها­ش اســت امــا کالً شــرایط جامعــه مطلــوب نیســت و داوران مــا فشــارهای زیــادی تحمل میکننــد و ایــن فشــار تنهــا روی آنهــا نیســت و خانوادهشــ­ان هــم تحــت فشــار هســتند. ایــن بــه دلیــل عــدم احتــرام و توجهی اســت که ما نســبت بــه نخبههایمــ­ان داریم و ایــن تنها به داوری مربوط نمیشود و در حوزههای دیگــر هــم ایــن بــی احترامیهــ­ا و بی توجهیهــا وجود دارد.» او با اشــاره به اینکه نخبهها ســرمایهها­ی یک کشــور هســتند، افــزود: «آنها عالوه بــر اینکه بــا تــالش خودشــان بــه ایــن جایــگاه میرســند، کشــور نیز بــرای آنها هزینه کــرده و بایــد از آن ســرمایه اســتفاده شــود اما متأســفانه نخبهها را از کشــور میراننــد. فغانــی عالقــه زیــادی بــه کشورمان دارد و قرار است به نام ایران در مســابقات قضــاوت کنــد. این گونه نیســت که او برود و دیگر پشت سرش را نگاه نکند.»

ایــن کمــک داور بینالمللــ­ی کشــورمان بیــان داشــت: «نــوع برخوردمان با بزرگان قشــنگ نیســت و ایــن موضــوع باعــث ســرخوردگی میشــود. متأســفانه فضــای مجــازی غیرقابــل کنترل اســت و هر کســی هر چیــزی کــه دلــش میخواهــد، در این فضــا میگویــد. ایــن فضا بایــد کنترل شــود تــا هر کســی نتوانــد درخصوص موضوعی فحاشی و بی ادبی کند.»

ســخندان با تأکید بــر اینکه تاکنون بــه مهاجرت فکــر هم نکــرده، گفت: «تمامــی اقــوام مــن در اینجا هســتند و دلبســتگی زیــادی بــه اعضــای خانوادهام دارم. ما میتوانیم با کارت فیفــا هر جایــی کــه بخواهیــم برویم، چــرا کــه داوران شــناخته شــدهای هســتیم و خیلــی راحت به مــا اقامت میدهند اما هر فــردی برای اقدام به ایــن کار دالیل خــاص خــود را دارد.» او بــا اشــاره به ایــن موضوع کــه پیش از حضــور فغانــی در فینــال المپیــک و جــام جهانــی 2018 جامعــه داوری ایران افتخارات زیادی نداشــت، بیان داشت: «در چند سال اخیر افتخارات مــا باعث شــد تا جامعــه داوری تکان دوبــارهای بخــورد. خیلیهــا بــه هیچ وجــه ســمت داوری نمیآمدنــد امــا بعــد از فینال المپیــک و جام جهانی تحرکــی بــه وجــود آمد که باعث شــد تــا از داوری اســتقبال شــود. در چنــد ســال اخیر جوانان ما اســتقبال زیادی از کالسهــای داوری داشــتند امــا این مســائل باعــث میشــود تــا داوری به عقب برگردد.» ■ منصوری: شــرایط داوری کشــورمان مطلوب نیست

محمدرضــا منصــوری اطالعاتــی درباره نوع همــکاری فغانی با فوتبال ایران پس از مهاجــرت ارائه میدهد: «فغانــی نخســتین داوری اســت کــه از ایــران مهاجــرت میکنــد البتــه بــا صحبتهایــی که با مهدی تاج رئیس فدراســیون کــرده، قرار اســت همانند لژیونــر بــرای ایــران ســوت بزنــد و بــا پرچم ایران در مســابقات بینالمللی قضــاوت خواهــد کــرد. فغانــی میخواهــد از طریــق ایــران در جــام جهانــی قضــاوت کنــد.» او در پاســخ به این ســؤال که آیا تیــم داوری ایران کــه در چنــد ســال اخیــر افتخارآفری­ن بــوده، به کار خــود ادامــه خواهد داد، بیان داشــت: «اگر شــرایط مهیا باشد این گونه خواهد شــد. فغانی میتواند هم برای لیگ اســترالیا قضاوت کند و هــم برای لیــگ ایــران، او از این بابت مشــکلی ندارد. محمد فنایی چندین ســال لژیونــر بــود و در لبنــان قضاوت میکــرد او بعــد از فینال جــام جهانی 1994 امریــکا چندین فصــل در لبنان قضاوت کرد.»

این کمک داور پرافتخار کشــورمان با اشــاره به ایــن موضوع کــه دریافتی داوران هماننــد فصل گذشــته اســت، افزود: «هر داور برای قضاوت در لیگ برتــر ایــران 800 هزار تومــان دریافت میکنــد و دســتمزد کمــک داوران نیز 400 هزار تومان اســت. شرایط داوری کشــورمان بــه هیــچ وجــه مطلــوب نیســت و تیمهــا همــکاری نمیکنند. اتفاقاتی که بــرای فوتبالمان در جام

ملتها افتاد و تیم با اشــتباه بازیکنان از ایــن مســابقات حــذف شــد، درس عبرتــی بــرای مــا نشــد و مــا بــا همان فرمــان جلــو میرویــم.» منصــوری گفــت: «قوانیــن فوتبــال تغییــر کرده امــا ایــن تغییــر قوانیــن در لیــگ مــا اجــرا نمیشــود؛ مثــالً در زمانــی کــه دروازهبــا­ن میخواهــد ضربــه دروازه را بزنــد بایــد یکــی از بازیکنــان هــم تیمــی داخــل محوطــه جریمه باشــد

که بــا وجود اینکه آموزش دادیم، این قانون اجرا نمیشــود. در حال حاضر از نظر اجتماعی و اقتصادی شرایطی بــه وجود آمده که نخبهها با پیشــنهاد اقامــت از ســوی کشــورهای دیگــر مواجــه میشــوند و بــه این پیشــرفت جــواب مثبت میدهنــد. در این میان متأســفانه فضــای مجازی وســیلهای بــرای عقدهگشــای­ی برخیهــا شــده اســت.» او در پاســخ به این ســؤال که

اگر پیشنهادی از سوی کشورهای دیگر داشــته باشــی، میروی؟ گفــت: «اگر برای خانوادهام مفید باشد، این کار را میکنم. فغانی به بــی احترامیهای­ی که در جامعه و فضــای مجازی اتفاق میافتاد، عادت کــرده بود. او در ابتدا بــرای تحصیــالت فرزنــدش بــرای مهاجــرت دو کشــور ســوئد و اســترالیا را انتخــاب کرد کــه در نهایت تصمیم گرفت به استرالیا برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.