بیرانوند محروم شد، خداحافظی کرد، تکذیب شد

داستان پرماجرای دروازهبان پرسپولیس

Iran Newspaper - - News -

گروه ورزش / اسماعیل حســنزاده، رئیس کمیته انضباطــی عصر شــنبه وعــده داد که همان شــب رأی دروازهبــا­ن پرســپولیس صــادر شــود و ایــن اتفاق هم افتاد. همان طور که پیشبینی میشد، رأیی صادر شــد که نه سیخ بســوزد و نه کباب و به قول حســنزاده عادالنه باشــد. براساس این رأی، علیرضــا بیرانونــد به دلیــل تحریک تماشــاگرا­ن تراکتور در حین خروج از زمین مسابقه و با عنایت بــه دفاعیــات و اظهــارات ارائه شــده، عذرخواهی نامبــرده و باشــگاه مربوطــه در رســانهها، یــک جلســه از همراهــی تیم خود در مســابقه رســمی (بــازی امــروز برابر صنعت نفت آبــادان) محروم و مبلــغ 10 میلیون تومان هم جریمــه نقدی شــد. ضمن اینکه تماشــاگرا­ن تراکتــور از حضور در یک مســابقه محروم شــدند و این باشــگاه هم به پرداخت 30 میلیون تومان محکوم شد. به ایــن ترتیب، بیرانوند از خطر محرومیــت در دربی نجات پیدا کرد اما با اینکه به نظر میرسید درخصوص رأی صادره با مهربانی با دروازهبان ملیپوش سرخها برخورد شــده، بیرانوند واکنشــی غیرمنتظره داشت و شــنبه شب در اعتراض به محرومیتش به ایســنا گفت: «من از فوتبال ایــران خداحافظی میکنم و همین االن میخواهــم موبایلــم را خامــوش کنــم و به شهرســتان بروم.» ایــن خبر که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت، دیروز با واکنش وکیل این بازیکن مواجه شــد و مصطفی ســلیمانی که همراه بیرانوند در جلســه کمیته انضباطی حاضر بود، ضمن تکذیب خبر خداحافظی بیرانوند به ورزش سه گفت: «از کسانی که این خبر را منتشــر کردهاند، شــکایت میکنیم. هیچ خداحافظــی در کار نبوده و بیرانوند چنین حرفی را به هیچ خبرنگاری نزده است.»

نکته حائز اهمیت اینکه بیرو عصر دیروز در تمرین پرسپولیس حاضر شد تا ثابت کند خداحافظیاش از فوتبال ایران صحت ندارد.

پــس از ایــن اتفاقات، دیروز خبر رســید گروهی از هــواداران تراکتور از مدیران این باشگاه خواستهاند به موازات شکایت به کمیته استیناف برای شکستن حکم کمیته انضباطی، پرونده بیرانوند را به کمیته اخالق ببرند و چون اهانت بیرانوند بــه هــواداران تراکتــور بعد از پایان بازی و خــارج از محوطه فنی اتفــاق افتاده، از کمیتــه اخــالق بخواهنــد به موضوع رســیدگی کنــد. این در شــرایطی اســت که بیرانوند 3 جلسه محرومیت تعلیقی در کمیته اخالق دارد و موضوعی که مورد اشــکال برخی از کارشناســا­ن قرار گرفته، این اســت که آیا این نوع تفکیک آرای کمیتههای اخالق و انضباطی در فوتبال یا تلفیق آنها عادالنه است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.