علیفر «سهسوته» محروم شد

Iran Newspaper - - News -

سوتی علیرضا علیفر در حین گزارش بازی شنبه رئال مادرید - لوانته، آنقدر عجیب و باورنکردنی بود که با هیچ متری قابل اندازهگیری و با هیچ معیاری قابل توجیه نباشد. جناب سرهنگ در حالی که سیستم لوانته را شرح میداد، از سیدجالل حسینی کاپیتان و مدافع پرسپولیس بهعنوان هافبک(!) این تیم نام برد. این موضوع بالفاصله بازتاب منفی زیادی در فضای مجازی داشت. ساعاتی بعد هم روابط عمومی شبکه ورزش سیما اعالم کرد به منظور بررسی بیشــتر درباره دالیل بروز این اشــتباه، او تا اطالع ثانوی از گزارش مسابقات در این شبکه محروم خواهد بود. درحالی که فوتبالدوست­ان به نوعی در شوک این سوتی بودند و در محافل خبری و غیر خبری بحث در این خصوص داغ بود، صحبتهای علیفر برای توجیه اشتباهش بر تعجب و حیرت همگان افزود. او گفت: «من قبل از بازی در اسکای اسپورت، نام سیدجالل را دیدم و نه تنها در این بازی بلکه در 3 بازی قبلی هم طبق نوشته اسکای اسپورت، سیدجالل با پیراهن شــماره 17 در ترکیب این تیم حضور داشــته و اگر اسم سیدجالل را تاچ کنید، عکســش هم میآید.» او در پاســخ به اینکه شما که میدانید جالل حســینی در کدام تیم بازی میکند، چنین واکنشــی داشــت: «بعضی وقتها بازیکنها سهســوته به تیم دیگر میروند و هیچ اطالعرســا­نیای هم صورت نمیگیرد. من مالکم ســایتهای جهانی اســت و اســکای اســپورت هم مثل ویکــی پدیا نیســت که قابل ویرایش باشــد.» در این میان تعــدادی از کاربران فضای مجازی معتقدند علیفر چنین سوتیهایی را از عمد میدهد و احتماالً از نگاه او، بدنامی بهتر از گمنامی است. هرچه هست، اینکه چنین اشتباهات عجیبی نه تنها به مذاق فوتبالدوست­ان خوش نمیآید بلکه هزینه سنگینی به رســانه ملی وارد میکند و شوربختانه اینکه چنین رویهای مدتهاست وجود دارد و توجه خاصی به مخاطب و عالقه او نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.