جواد طوسی: بازیگران نباید قصه فیلمها را لو بدهند

Iran Newspaper - - News -

امام صادق عليه السالم : صله رحم، خانه ها را آباد و عمرها را طوالنى مى كند، هر چند صله رحم كنندگان مردمان خوبى نباشند.

امالى(طوسى) ص 481

88769075 تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 88748800 ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.