ساده و صمیمی مثل خودش

Iran Newspaper - - News - علیرضاجاوي­دنیا گوينده راديو و تلويزيون

محمــد حاجىحســين­ى شــاعر طنزپــرداز که ســال 8۰۳1 بــه دنيا آمده بــود به دليل کهولت ســن در ۰۹ ســالگى در منزلــش از دنيا رفــت. او بيش از ۰۴ ســال در رادیو خصوصاً بــا برنامههای طنزی مثل «صبح جمعه با شــما»، «قند و نمک»، «جمعه ایرانى» ...و همکاری داشت. همچنين شعرهایش در مجالتى مثل «گلآقا» و «توفيــق» چاپ مىشــد. مراســم تشــييع پيکر حاجىحســين­ى ســاعت ۵1 امروز (۴۲ شــهریورما­ه) در امامزاده جعفر کن برگزار مىشود.

آشــنایى مــن بــا این مــرد طنــاز و بىنظیــر بــه اواخر ســال 6۸-67 برمىگــردد كه آن وجود نازنین با كیف دســتىاش به رادیو مىآمد و دستنوشــته­هایش را پیــش روی مــا قــرار مــىداد تــا من یــا مرحوم نــوذری یــا عزیزان دیگــر آنهــا را اجرا كننــد. آنقــدر قرابت پیدا كرده بودیم با شعرهای آقای حاجىحسینى كــه دیگــر بــه راحتــى خــط درشــتاش را مىشــناختی­م و حتى اگر اسمشــان روی برگه نبــود مىدانســتی­م این متــن از اوســت. البته بیشتر از خط، طنز بىنظیرش بود كه معرف شــخصیتى به اســم محمــد حاجىحســین­ى بود. مرحوم منوچهر نوذری بسیار به مرحوم حاجحســینى عالقه داشــت و كارش را بشــدت قبول داشــت. كسى مثــل او بــرای مطبوعات و رســانه ملــى كم زحمت نکشــید و وقتى بیمار شــد و آلزایمــر گرفت كمتر پیش آمد تا از او ســراغى بگیریم. البته من چند بار خدمتشــان رسیدم و بارها نیز از دوستان مشتركى كه عیادت مىكردند حالشان را پرسیدم. چیــزی كه شــعر و طنــز حاجىحســین­ى را شــاخص مىكــرد همان مؤلفــهای بــود كــه از شــخصیت صادق و صــاف و صمیمــىاش به شعرش آمده بود. او دقیقاً همان تصویر را در شعرش از خود ارائه مــىداد و ذرهای دروغ و ریــا در آن وجــود نداشــت. ایــن چهرههای شاخص یکىیکى از كنار ما رفتهاند و واقعاً باید این سؤال را پرسید كه ما بهجای خالى مرحوم نوذری، فرهنگ مهرپرور و دیگر بزرگان رادیــو چــه جایگزینى داریــم؟ حتمــاً نیروهای بــا اســتعداد فراوان بالقــوه داریــم امــا باید این اســتعداده­ا را در فضا و بســتر مناســبى درســت پرورش دهیم و تربیت كنیم. البتــه این نکته را هم نباید از ذهن دور كرد كه واقعیتهای اجتماعى، سیاسى و اقتصادی امروز با گذشته فرقهای بسیاری دارد. هر كســى بــه مــن مىرســد مىگویــد چــرا برنامــه «صبحجمعه با شــما» اینقدر تغییر كرد در واقع این برنامه نیســت كه تغییر كرده، این فضا اســت كه تغییر كرده. امروز فضا، فضای اینترنت اســت و فضاهای مجازی و پادكست ...و و مثل دیروز نیست كه یک نویسنده مىنشســت زحمــت مىكشــید و ایــده خلق مىكــرد. كســانى مثل مرحوم حاجىحسینى شعرهای طنزی مىنوشت كه از دل جامعه آمــده بــود و به دل جامعه هم مىنشســت. شــعرهایى كه ســاده و صمیمــى بودند مثل خودش؛ اما امــروز طرف مىرود لطیفهای كه من چند دهه پیش در رادیو تعریف كردهام را به نمایشنامه تبدیل مىكنــد و بــه عنوان كارخالقانه اجرا مىكند. ما بزرگانى را از دســت دادهایم كه بهســختى جایگزینى برایشان پیدا مىشود. هم شرایط، فضا و روزگار تغییر كرده و هم ما متأسفانه بسترسازی درستى برای پرورش نسل جوان فراهم نکردهایم.

از راست محمد حاجی حسینی در کنار پرويز شاپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.