از روایت محمدعلی موحد تخطی نکنید

Iran Newspaper - - News - حجتاهلل ايوبی مؤسس و مديرعامل بنیاد شمس تبريزی

رابطه شمس و موالنا از موضوعاتى است كه نه تنها در ایــران بلکــه در جهــان غرب نیز بســیار مخاطب دارد. عده زیادی به موالنا عشق مىورزند و ساخت هر تعداد كار و با هر نگاه و سلیقهای باز هم مخاطب خــود را خواهــد داشــت. مالقــات شــمس و موالنــا و شــرح ایــن دیــدار یــک اتفاق بــزرگ، افســانهای و اسرارآمیز است كه رمز گشایى از آن كار بسیار سختى است و عده زیادی مشتاقند بدانند در آن چه اتفاقى افتاده اســت. مىخواهند بدانند چه شد كه موالنای فقیه و این عالم فرهیخته به یک شــاعر دلســوخته تبدیل شــد؛ شاعری كه از سوز او گویى جهانى سوخته است. به همین دلیل پرداختن به این اتفاق بزرگ یک مطالبه مهم بوده و سینماگران االن نباید تصور كنند كه ســرانجام پروژهای درباره شــمس و موالنا ساخته شده و دیگر الزم نیست سراغى از آن نگیرند. داستان موالنا و شمس اقیانوسى است كه هر چه به آن پرداخته شود باز هم جای كار دارد و مىتوان آن را از جنبهها و زوایای مختلف بررسى كرد. نکته مهم این است كه تمركز اصلى فیلمها و پروژهها روی این دیدار افســانهای باشد و توضیح دهد كه چه شد یک دیدار به ایجاد یک تحول بزرگ منجر شد. در دورانى كه ریاست سازمان سینمایى را بر عهده داشــتم دوســتان بســیاری برای پرداختن بــه چنین موضوعاتى ابــراز عالقــه كردند و نزدیک به 6 پروژه نیز مطرح شــد. بزرگانــى هم آنها را بررسى كردند اما متأســفانه بهدلیل عدم سرمایهگذار­ی و امکانات محدود به سرانجام نرسید. این اتفاق موجب شد اهالى سینما مجبورشوند بهدنبال كارهایى بروند كه سریعتر به نتیجه مىرسید و هزینه كمتری داشت. بنابراین نمىتوان غفلت از آن را به پای كمكاری اهالى سینما گذاشت و پیشنهاد من این اســت بخشهایى كه دلبسته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران هستند و از طریــق بخش خصوصى هم امکاناتــى دارند اینگونه پروژههــا را در اولویت كاری خــود قرار دهند. البته در پرداختن به رویدادهای بزرگ فرهنگى نباید انتظاراتما­ن را به اندازه آن رویدادها بزرگ كنیم. چرا كه در این صورت شاید موجب دلهره و وحشــت شود و اهالى ســینما دیگر به سراغ چنین كارهایى نروند. ما مىتوانیم از پروژههای بزرگ روایتهای ساده و هنری داشته باشیم و حتى با نگاهى تجربى به سراغشــان برویم. گاهى این تصور وجود دارد كه حتمــاً باید كاری بدون عیب و نقص و بســیار پرهزینه در مورد این ســوژهها تولیــد شــود؛ در حالى كه مىتوان با روایتها و نگاهى متفــاوت و پروژه های كوچک هم از این رویدادها ســخن بگوییــم. البته بین روایتهای متعددی كــه در مورد شــمس و موالنا وجود دارد روایتهایى مجعول، تحریفشــده و نادرســتى هم وجــود دارد. البته همین كــه در مورد این ماجرا افســانهها و قصههای زیادی وجود دارد نشانهای از عظمت ماجرا است. توصیه و تأكید من این است دوستان عالقهمند از نسخه و روایت استاد محمدعلى موحد كه اززندگى شــمس رمز گشــایى كرده است بهره ببرند. ناگفته نماند سینما نیازمند تخیل است و ایرادی وارد نیست اگر در آن از تخیل شاعرانه، عارفانه و هنری كارگردان و نویســنده اســتفاده شــود، اما تا جایى كه از روایت اســتاد موحد كه مستندترین روایت در این زمینه است تخطى نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.