نشست آنکارا فرصت تقويت همکاریها

Iran Newspaper - - صفحه اول - بهرام اميراحمديا­ن کارشناسمسا­ئل سياست خارجی

سفر آقای روحانی به آنکارا و حضور در اجالس سهجانبه رؤسای جمهــوری ایــران، ترکیــه و روســیه از جهــات مختلــف اقتصادی، سیاسی و استراتژیک قابل اهمیت است. یکی از مهمترین مسائل در این نشست قطعاً مسأله سوریه خواهد بود. آن هم در شرایطی که قرار است ترکیه در همکاری با امریکا در شمال سوریه اقدام به ایجاد منطقه امن کند. مســأله ترکیه در حال حاضر از این منظر، ســه و نیم میلیون آواره سوری اســت که آنکارا میگوید دیگر توان تحمل هزینههای ناشی از حضور آنها را ندارد. همین طور دولت ترکیــه این حجــم از آوارگان را در مرزهای جنوبی خود یک تهدید امنیتی میداند و از اروپا نیز انتظار دارد که به عنوان دروازه قاره سبز در ساماندهی وضعیت این آوارگان به ترکیه کمک شود. در این خصوص اما دولت ایران و همین طور ســوریه تصمیم مشــترک امریکا و ترکیه را به معنای نقض حاکمیت ملی سوریه میدانند و با آن مخالف هستند. این در حالی است که روسیه به عنوان دیگر بازیگر مهم حاضر در عرصه تحوالت ســوریه تاکنون در این باره اعالم موضع نکرده اســت. دو دولت ایران و ترکیه به عنوان دو ضامن آتشبس در سوریه محسوب میشوند و از همین رو باید برای تضمین ادامه این آتشبس بر سر مسأله تعیین منطقه امن در شمال غرب سوریه و جنوب ترکیه به توافق و نظر مشترک برسند.

از منظــری دیگر مســائل اقتصــادی و خصوصــاً روابط ایــران و ترکیــه در این اجالس ســهجانبه دارای اهمیــت ویــژهای هســتند؛ در شــرایطی کــه تحریمهــای امریــکا امکان تبادالت اقتصادی را برای ایران ســخت کرده، ترکیه نیز علیرغم میل خود دیگر از ایران نفت نمیخرد و دو طرف تمایل دارند تا این مشــکل را ســریعتر حل کنند. مضافاً اینکه مشکالتی مشابه میان روابط ایران و روسیه و یا روسیه و ترکیه به عنوان سه کشوری که مایل به افزایش مراودات مالی با هم هستند نیز وجود دارد و از همین رو است که این کشورها درصدد رفتن به مســیری برای جایگزین کردن ارزهای ملی خــود در روابط اقتصادی به جای دالر هســتند. در روابط دوجانبه اقتصادی با ترکیه همچنین به نظر میرســد یافتن راهکارهای دوطرفه برای افزایش سرمایهگذار­ی متقابل مدنظر طرفین باشد و از همین رو است که برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه زودتر از موعد برنامه قبلی صورتمیگیرد.

از منظــر ترکیه نیز تعیین نســبتبندی­های جدید بــا ایران و خصوصاً روســیه در این شــرایط بســیار اهمیت دارد. ترکیه همکار امریکا در ناتو محســوب میشود اما هم اکنون نگران کمکهای این کشور به کردها در شرق فرات است که آنها را ادامه گروههایی چون پک کمیداند. امریکا نیز از خرید موشــکهای s400 توسط ترکیه به عنوان عضوی از ناتو ناراضی است و در صورت فعال شدن این موشکها حتی احتمال آغاز تنبیهاتی علیه آنکارا وجود دارد. این برای امریکا قابل تحمل نیست که اگر ترکیه عضوی از ناتو است پس موشــکهای s400 را جــز برای مقابله با تهدیدات ناتو، بــرای چه کار دیگری میخواهد؟ همین موضوع به اضافه تحوالت بزرگ در حزب حاکم چون جدایی داوود اوغلو، اوضاع را در ترکیه پیچیده کرده و در این شــرایط تعیین نســبت جدید آنکارا و دولت اردوغان با قدرتهایی نظیر ایران و روسیه اهمیت دوچندانی پیدا میکند.

دســت آخر هم باید به یکی از مســائل میان ایران و روســیه اشــاره کرد؛ مســکو دارای روابطــی نزدیــک و دوســتانه با رژیم صهیونیســت­ی اســت و در عیــن حال ایــران را هم به عنــوان متحــد خود میدانــد. با وجود ســطح باالی همکاریهــا و نزدیکیهای دو کشــور چطور اسرائیل میتواند به برخی از اهداف در سوریه حمله کند؟ قاعدتاً نشست ترکیه و دیدارهای دوجانبهای که روحانی با همتایان ترک و روس داشــت فرصت مناسبی است بــرای گفت و گــوی رودر رو برای حل و فصل برخی اختالف نظرها و تقویت اشــتراکات و توسعهروابط.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.