همکار گرامی جناب آقای پرویز حيدرنژاد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

بدين وسيله درگذشــت مادر گراميتان را صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای شما سالمتی مسألت داريم. ضمنًا مراسم ختم مرحومه روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 از ســاعت 19/30 الی 21/30 واقع در خيابان زمزم- کوچه حنفی ميرزايی- بنبست اول- حسينيه مجدریهای مقيم مرکز برگزار میگردد. مؤسسهفرهنگ­يمطبوعاتيا­يران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.