همكار گرامي سركار خانم زهرا رحيمي

Iran Newspaper - - صفحه اول -

بدينوسيله درگذشت مادر عزيزتان را صميمانه تسليتعرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحومه رحمت واسعه الهي، براي عموم بازماندگان صبر و اجر و براي شما سالمتي مسألت داريم. ضمنًا مراسم ختم مرحومه روز يكشنبه مورخ 98/6/31 از ســاعت 61الي 17/30 در مســجد حجتبنالحسن(ع) واقع در سهروردي شمالي پايينتراز ميدان پاليزي برگزار ميگردد. مؤسسهفرهنگ­يمطبوعاتيا­يران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.