راهکارهای روحانی برای آینده سوریه: بازگشت آوارگان، بازسازی کشور، بازبینی قانون اساسی

Iran Newspaper - - News -

متن ســخنرانی رئیس جمهوری کشــورمان در نشست سه جانبه آنکارا به شرح زیر است: بسم اهلل الرحمن الرحیم

جنــاب آقــای اردوغــان، جنــاب آقــای پوتین، حضارمحترم

در ابتــدا مایلــم از بــرادرم جنــاب آقــای رجب طیــب اردوغان رئیس جمهــوری محترم ترکیه به خاطر برگزاری پنجمین نشســت سران کشورهای ضامن روند آســتانه تشــکر کنــم و از مهماننوازی دولــت و ملــت شــریف ترکیــه قدردانــی نمایــم. در آغــاز ســخن، الزم میدانــم بــار دیگر بــر اصول مشــترک در موضــوع ســوریه تأکیــد کنــم: حفــظ یکپارچگــی و تمامیــت ارضی ســوریه، احتــرام به حاکمیت ملی و اســتقالل و عدم دخالت خارجی در امــور داخلــی این کشــور که همواره مــورد تأکید مــا بــوده اســت، باید بــه طور جــدی رعایت شــده و تمامــی زمینههــای الزم بــرای بازگشــت ثبــات، امنیــت و آرامــش بــه ایــن کشــور فراهــم شــود. مهمتریــن دســتور کار مــا ارزیابــی تالشهای ســه کشور جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه برای خاتمه دادن به بحران سوریه از طریق مسالمتآمیز، مبارزه با تروریسم، کمک به تشکیل کمیته قانون اساسی، بازگشت آوارگان، تبــادل بازداشــت شــدگان و ربوده شــدگان، بهبود کمک رسانی انساندوستا­نه، بازسازی و همچنین ارزیابــی تالشهــای بینالمللــ­ی در ایــن زمینــه میباشد. اکنون با گذشت دو سال و نیم از آغاز این رونــد، عالوه بــر موفقیتها و دســتاورده­ای جدید آن، شــاهد بالندگی و تقویت جایگاه و تأثیرگذاری این روند در کمک به ســوریه و جامعه بینالمللی برای پشت سر گذاشتن مشکالت و تنشها در این کشور هستیم. همکاران گرامی ؛ جمهوری اسالمی ایران همچون گذشــته معتقد است بحران سوریه تنها راهحل سیاسی دارد و این مهم صرفاً از طریق تعامل سازنده و مشارکت کلیه آحاد مردم سوریه به انجام میرســد. دولت و مردم ســوریه - با همه تنوعی که دارند - خود قادرند این راه سرنوشتساز و البته خطیر را بپیمایند. جمهوری اســالمی ایران از ابتــدا بــر ناکارآمــد­ی راهحل نظامی بــرای پایان بخشــیدن به ایــن بحران تأکیــد کرده اســت و این حقیقتهنوزپ­ابرجاست.

اکنــون پــس از گذشــت قریب 9 ســال از بحران سوریه و بر مبنای تجربیات حاصله از آن، همچنان بــر این باوریم که دیدگاه تغییــر نظام که برخی به دنبــال آن بودنــد، ناکام و شکســت خورده اســت. بحران سوریه و سایر بحرانهای مشابه در منطقه، بایــد با راهکارهای صلحآمیز و توســط مردم خود آن کشــور حــل و فصــل شــود. تــالش مــا در طول ســالهای گذشــته و بویــژه پــس از متمرکز شــدن فعالیتهــا در چارچــوب روند آســتانه، همواره بر مبنای تســهیل رونــد گفتوگــو و تشــویق دولت و معارضه، برای پیوستن به این مهم بوده است.

مبــارزه با تروریســم بویــژه داعــش و القاعده و گروههــای وابســته بایســتی تا محــو کامــل آنها در سوریه ادامه یابد. البته در این مبارزه هیچگاه نباید ســالمت و امنیت غیرنظامیــ­ان به خطــر افتد. در عین حــال نباید به تروریســته­ا اجازه داده شــود تــا ناجوانمردا­نــه از مــردم به عنوان ســپر انســانی اســتفاده کنند. باید برای نجات سالم و عزتمندانه آن گروهــی از مــردم بیگنــاه و غیرنظامــی کــه در چنگال تروریستها واقع شدهاند، راه حل مناسبی یافت. ســال گذشته در چنین روزهایی، نمایندگان شــرکای ما در روند آســتانه، توافق ادلب را در شهر ســوچی امضا کردند و ما نیز بــه امید بیرون راندن تروریســته­ا و بازگشت حاکمیت دولت سوریه به بخشهایی که در کنترل تروریســته­ا قرار دارد، از این توافق حمایت کردیم. بیتردید یکی از اهداف اساسی تالش کشورهای ضامن روند آستانه دراین توافق و حمایت از اجرای آن، پرهیز از وقوع بحران فراگیــر انســانی در منطقــه ادلــب بوده اســت. اما اجرای این توافق آنگونه که طراحی شــده بود، به پیش نرفت. متأسفانه چند صباحی از امضای آن نگذشــته بود که مناطق تحت کنترل تروریستها نــه تنها کاهش نیافــت، بلکه به صــورت غیرقابل بــاوری افزایــش هــم یافــت. این وضعیــت، مؤید این واقعیت اســت که هرگز نباید به تروریســته­ا فرصتی برای سوءاستفاده از شرایط میدانی را داد.

رؤســای محتــرم جمهــور؛ مــا بــرای پنجمیــن بــار گرد هــم آمدهایــم تا بــا ارزیابی راه طی شــده، تصمیمــات مهمــی بــرای آینــده اتخــاذ کنیم که میتوانــد ملــت ســوریه را در ترســیم آینــده خــود بــه دور از هرگونــه فشــار و دخالــت خارجــی یاری

کنــد. اصول مشــترک مــورد تأکید ما ادامــه مبارزه بــا تروریســم تا ریشــهکنی این بــالی خانمانســو­ز، گفتوگــو و مصالحه، کاهش تنــش، اصالح قانون اساسی، بازگشت آوارگان، تبادل بازداشت شدگان و بازســازی سوریه است. ســوریهای آزاد و مستقل، ســوریهای کــه نه مــورد تهدید دیگــران باشــد و نه پایگاهی علیه دیگران؛ سوریهای به دور از اشغال و تهدید خارجی و مبرا از تروریسم؛ سوریهای متحد، منسجم با حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و ســوریهای که تک تک فرزنــدان آن از حقوق ذاتی، طبیعی و شــهروندی خــود برخوردار باشــند. و در این مســیر، فقط و فقط ســوریها برای آینده خود تصمیم میگیرند و دیگران نباید اجازه یابند تا در امور داخلی آنها دخالت کنند. جناب آقای پوتین، جناب آقای اردوغان بر نکته مهمی تأکید میکنم:

افزایش همکاری ســه کشــور ضامن، میتواند ضامنــی اساســی در حــل و فصل بحران ســوریه و ســایر بحرانهای منطقه باشــد. بیگانگان امروز یا فردا این منطقه را ترک میکنند ولی ما همسایگان اینجا بودهایم، هستیم و خواهیم بود. فعال کردن مجــدد توافقنامــ­ه ســال 1998 آدانا میان ســوریه و ترکیه میتواند الگوی مناسبی برای برطرف شدن نگرانیهــا­ی دو طــرف و آغازی بر پایــان یک دوره تلخ باشد. فرآیند آســتانه برخالف سایر روندهای مرتبط با بحران سوریه به دنبال ایجاد اختالف بین طرفهای ســوری نبوده اســت. رویکرد اصولی آن همواره بر حــل و فصل اختالفات از طریق تعامل ســازنده و تالش برای یافتن راهحل مسالمتآمیز

بــرای بحران ســوریه تمرکز داشــته اســت. در عین حــال روند آســتانه در تقابــل با روندهــا و ابتکارات دیگر طراحی نشده است.

خانمهــا، آقایــان، حضــور نامشــروع نیروهای نظامــی امریــکا در خاک ســوریه تمامیــت ارضی و حاکمیــت ملــی این کشــور بــه عنوان یک کشــور مســتقل عضو ســازمان ملل متحــد را به مخاطره انداخته اســت. رئیسجمهور امریکا ســال گذشته از تصمیم خود برای بازگرداندن نیروهای نظامی کشورش از سوریه گفت، ولی سرنوشت این سخن، مثل ســایر ســخنهای او بــود. اظهاراتی کــه نه در تجربه گذشته به حقیقت پیوسته و نه ارادهای برای تحقــق آن در آینــده متصــور اســت.تأکید میکنم ضروری است هرچه سریعتر نیروهای امریکایی از این منطقه خارج شوند و حاکمیت دولت سوریه در شرق و شمال فرات، همچون بقیه سرزمین سوریه گســترش یابد. رؤســای محترم جمهور، بازگشــت آوارگان سوری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه و آوارگان داخلــی بــه منازلشــان، میتوانــد برای میزبان و میهمان منشأ خیر و برکت باشد.

موکــول کــردن آغــاز روند بازســازی و مشــروط کردن آن به مالحظات سیاسی مداخله جویانهای که در دوران جنگ محقق نشده، تنها به طوالنیتر شــدن بحــران و وارد آمــدن صدمــات و لطمــات بیشــتر به ملــت ســوریه میانجامد.بر این اســاس ضرورت دارد با تســهیل بازگشــت هرچه ســریعتر آوارگان ســوری به خانه و کاشــانه خــود و کمک به ملت و دولت ســوریه برای بازســازی کشــور، زمینه را برای رفع دشــمنیهای گذشته و ساختن آینده، بــر مبنــای خواســت ملــت ســوریه فراهــم کنیــم. بازبینــی و اصــالح قانون اساســی کنونی ســوریه بر مبنــای خواســت مردم ایــن کشــور میتواند گامی مهم در جهت پایان دادن به بحران جاری باشــد. تالش ســه کشــور و نماینده دبیرکل ســازمان ملل موجــب پیشــرفتها­ی قابــل توجهــی در فرآینــد شــکلگیری کمیته قانون اساسی شــده است. الزم اســت از همکاری و تعامل ســازنده دولت ســوریه در این زمینه تقدیر شــود. رژیم صهیونیســت­ی طی ماههــای گذشــته بــر تعــداد حمــالت تجاوزگرانه خود به ســرزمین سوریه افزوده، مقامات این رژیم مســئولیت ایــن تجــاوزات را بر عهده گرفتــه و این تجــاوزات را بــه عراق و لبنــان نیز تســری دادهاند. ایــن حمــالت مصــداق بــارز اقدامــات خصمانــه تحریکآمیــ­ز و غیرقانونی میباشــد کــه میتواند باعــث ایجاد تنــش و درگیری گســترده در منطقه شــود. بدیهی اســت دولتهــا و ملتهای منطقه براســاس منشــور ملل متحد حق دفــاع از خویش در قبــال این قبیــل تجاوزات را دارنــد؛ در حالی که متأســفانه ســازمانها­ی بینالمللی در قبــال این تجاوزات واکنش مناسبی نشان نمیدهند. در پایان الزم میدانم بر نکات ذیل تأکید کنم: -1 استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و عدم دخالت در امور داخلی آن کشور باید در هر شــرایطی مورد احترام قرار گیــرد. -2 حل و فصل سیاسی بحران سوریه از طریق انجام گفتوگوهای ســوری – ســوری و تشــکیل کمیتــه قانون اساســی با حضــور نماینــدگا­ن همه اقشــار مردم ســوریه و بدون هرگونــه دخالت خارجی انجــام پذیرد. -3 مناطــق خــارج از حاکمیــت ملی از جملــه ادلب، شــرق فــرات و جــوالن هر چه ســریعتر بایســتی از وجــود گروههــای تروریســتی و نیروهای اشــغالگر امریکایی و اســرائیلی آزاد و به دامن ملت و دولت ســوریه بازگردنــد. -4 جامعه بینالمللــ­ی باید به مردم ســوریه در بازگشــت آوارگان به منازل خود و بازســازی کشورشان کمک کند. -5 ضروری است جامعــه بینالمللی بــا اقدامات خودســرانه رژیم صهیونیســت­ی در تجاوز به سوریه و سایر کشورهای منطقــه که صلح و امنیــت جهانی را بــه مخاطره انداخته مقابله کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.