محورهای بیانیه مشترک روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه

Iran Newspaper - - News -

■ هیــچ اقدامــی نباید اصــول حاکمیت، اســتقالل، وحــدت و تمامیــت ارضی ســوریه را تضعیف کند. ■ حمالت نظامی اسراییل به سوریه تنش در منطقه را تشدید می کند. ■ تصمیم دولت آمریکا در خصوص جوالن اشغالی سوریه محکوم است. ■ منازعه سوریه تنها از طریق یک فرایند سیاسی سوری -سوری قابل حل است. ■ جامعه بین المللی به منظور تســکین آالم سوری ها و حمایت از پیشرفت در فرایند حل و فصل سیاسی، مسوولیت بیشتری ایفا کند. ■ استقبال از حضور عراق و لبنان به عنوان ناظران جدید فرمت آستانه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.