دو محکوم به اعدام در زاهدان «مولوی»نیستند

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه، دادســتان عمومــی و انقالب مرکز سیســتان و بلوچســتان گفــت: دو نفــر از اعضــای گروهکهای تروریستی از سوی دادگاه انقالب زاهدان به حبس و اعدام محکوم شدهاند. به گزارش فارس، حجتاالســا­لم علــی موحــدی راد افزود: ایــن دو نفر به نامهــای «امین.ب» و «عبدالحکیم.ک» به اتهام محاربه، عضویت و همــکاری بــا گروهکهای تروریســتی از ســوی دادگاه انقــالب زاهدان بــه 10 ســال حبس و اعــدام محکوم شــدهاند اما این حکــم غیرقطعی است.وی ادامه داد: برخالف اینکه حکم صادر شده غیرقطعی است و وکالی متهمان برابر قانون اجازه اعتراض دارند اما متأسفانه عدهای در فضای مجازی دســت به هوچیگری و القــای افکار منفی و خالف واقع زدهانــد که عمالً این افراد قصــد دارند با به بازی گرفتن افکارعمومی و انتشار اخبار کذب، التهاب آفرینی کنند. وی تأکیــد کرد: ایــن دو متهم نیز همانند ســایر افراد میتوانند نســبت به حکم صادر شــده اعتــراض کنند کما اینکه وکیل یک نفــر از آنها نیز اعتــراض خــود را اعــالم کــرده و متهم دوم نیــز بیــش از دو هفته دیگر مهلت دارد تا نســبت به حکم تقاضای بازبینــی بدهد که پس از آن به منظور بررســی دقیقتر، پرونده به دیوان عالی کشــور ارســال میشــود. موحــدی راد تأکیــد کرد: نکته قابــل تأمل دیگر در پرونده این اســت که برخیها به دنبال این هستند تا دو متهم را به عنوان مولوی اهل سنت معرفی کنند و در جریان پرونده خللی ایجاد کنند که البته این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت و تا زمان صدور حکم، استعالمهای الزم از مراجع ذیصالح و مرتبط اخذ شد اما نه تنها هیچ سندی از مولوی بودن این افراد به دادگاه ارائه نشــد بلکه حتی طلبه مدرســه دینی بودن آنها نیز مورد تأیید هیچ نهادی واقع نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.