تحت‌تحریم‌با‌امریکا‌مذاکره‌نمی‌کنیم

واکنش ســخنگوی دولت به احتمال دیدار روحانی و ترامپ:

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/«در صــورت ادامه وضع موجود و تــداوم تحریمها، اصالً چنین دیــداری امــکان نــدارد.» ایــن موضــع صریح و چند باره دولت درباره احتمال مالقــات روحانی و ترامــپ در نیویورک اســت کــه ایــن بــار از ســوی ســخنگوی دولــت مطــرح شــد. علــی ربیعــی کــه روز گذشــته در نشســت خبری هفتگی خود به پرســشهای خبرنگاران پاسخ میگفــت، تصریــح کــرد که ما یــک بار تحــت تحریم مذاکره کردیــم، اما دیگر تحت تحریــم مذاکره نمیکنیم، از این رو تنها زمانــی مالقات بــا امریکاییها، آن هــم در چارچوب 5+1 را میپذیریم که مشــکالت مردم حل شود. او منظور خــود از حل مشــکالت را ایــن طور بیان کــرد: توقــف تحریمهــا و بازگشــت بــه شــرایط پیش از آن که به تأکید ربیعی، این پیش شرط ایران نیست، بلکه حق ملت و جمهوری اسالمی ایران است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه از نظر ایــران لغــو تحریمهــا شــرط تعامالت ســازنده اســت، اضافــه کــرد: مــا اکنون شــرایط را برای مالقــات دوجانبه مهیا نمیبینیــم. او همچنیــن اشــارهای هم به توئیتهــای متعــدد و گاه متناقض دونالــد ترامــپ دربــاره احتمــال وقوع این دیــدار هم کرد و گفــت: اینکه گفته شــود ما آمــاده مذاکــره هســتیم، اینکه 4۲ ســاعته میتوانیــم مســائل را حــل کنیــم، یــا اینکــه مــا پیشــرفت ایــران را میخواهیم. این اظهارات درحالی بیان میشود که حرف ما روشن است، اگر به دنبال پیشرفت مردم ایران هستید، به شــرایط قبل از تحریم بازگردید، در این صورت ما خــود منافع مــردم را تأمین خواهیــم کرد، هــم آبروی ملــت را، اما باید اطمینان داشــته باشــیم کــه دیگر تحریمی وجود نخواهد داشت.

در همیــن رابطــه، خبرنــگارا­ن از ســازوکار پیشــنهادی فرانســه مبنــی بر تعییــن اعتبــار 15 میلیــارد دالری برای خرید نفــت ایران پرســیدند که ربیعی با تأکید بر اینکه رویکرد و دســتور کار ما در ایــن رابطه، «تعهــد در برابر تعهد» اســت، اظهار کرد: این پیشــنهاد شامل تعییــن 3 اعتبــار 5 میلیــارد دالری، در فاصلههــای زمانــی مشــخص بــود، مشــروط بر اینکه نفت ایــران خریداری شده و پول آن به کشور بازگردد.

او ایــن پیشــنهاد را بــه ایــن معنــا دانســت که «طرف اروپایــی میخواهد بخشــی از تعهدات خود را انجام دهد» و گفــت: در این صورت ما نیز براســاس همان چارچوب مشخص شده، بخشی از تعهــدات خــود را انجــام میدهیــم، بــه عبــارت دیگر سیاســت و اســتراتژی ما روشن و براســاس تعهد برابر تعهد است و به هر میزان که آنان تعهد خود را افزایش و انجام دهند، ســپس ما نیز تعهدات خود را انجام میدهیم. ■ انتشــار ســازمان یافتــه یک گــزارش ناقصوجهتدا­ر!

یکشنبه گذشته برخی خبرگزاریها با انتشار گزارش واهی از نشست شورای عالــی هماهنگــی اقتصادی ســران قوا، مدعــی شــدند کــه رئیس جمهــوری از رئیــس قــوه قضائیــه بابــت برخــورد با مفاســد اقتصادی و برخــی پروندههای خــاص گالیه کرده اســت. این رســانه و رسانههای همسو برپایه همین گزارش، بــه خبرســازیه­ای گســتردهای روی آوردند.

ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه پرسشــی در همیــن زمینــه، ایــن اخبار را ناقــص و جهــتدار توصیــف کرد که بــه صورت ســازمان یافته منتشــر شــد. او بــا تأکیــد براینکــه ایــن خبرســازی با فلسفه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی مغایرت دارد، این نشستها را «ســتاد عالــی هماهنگــی جنــگ اقتصــادی» توصیف کــرد و اخباری که پشــت این ستاد جنگ را تضعیف کند، خالف امنیت ملی دانست.

ربیعی در تشــریح آنچــه بهواقع در جلســه مورد ادعــا روی داده بود، گفت: یکی از موضوعاتی که در جلســه شــنبه این هفته و دوشنبه هفته گذشته بحث شــد، شــیوه انعــکاس مطالــب دادگاه مفاسد اقتصادی، رعایت حقوق مردم، ضــرورت وجــود ســازوکار تجدیدنظر و فرجامخواهی و در نهایت اطالعرسانی یکســان نســبت بــه همــه پروندههــا­ی مطــروح بــود که همــه اعضــا، از جمله آقــای رئیســی هــم روی آن اتفــاق نظر داشتند.

او با اشاره به اینکه رئیس جمهوری خواســتار آن بــود کــه بیــان اطالعــات دادگاههــا گزینشــی نباشــد یــا پیــش از صــدور حکم، جزئیات اتهــام و نام فرد به عنوان اخاللگر مطرح نشود، تصریح کــرد: هــدف از ایــن بحثها ریشــهکنی فساد بود و نه صرفاً تبلیغات ظاهری.

سخنگوی دولت با بیان اینکه خطر در مبارزه با فساد این است که از صورت ملــی یــا بیطرفانه خارج شــود و مردم فکر کنند تبلیغاتی یا انتخاباتی اســت، اضافــه کــرد: دادگاه مفاســد اقتصادی نباید جای صید سیاســی کســی باشــد، از ایــن رو آنچه ســران قــوا بــر آن تأکید کردنــد، این بــود که هیچ خــط قرمزی بــرای هیچ مقامی در هیچ قوهای نباید باشد، قضاوت و حکم نهایی باید قابل فرجــام خواهــی و دادخواهــی باشــد، دولت مطــرح و رئیس مجلس هم آن را تأییــد کــرد که آییــن دادرســی در این دادگاهها رعایت شود و در نهایت اینکه چینش اخبار به گونهای نباشد که مردم احســاس کننــد بیاعتبــار­ی کالنــی در جریان است.

او با اشاره به دادگاهی که روز گذشته برگــزار شــد، گفــت: همیــن امــروز یک

دادگاه و اسم متهم پخش شد، درحالی که اگر قاضی حکمی داده باشــد، همه باید پشت سر آن قرار بگیریم، اما وقتی چیزی اثبات نشــد، اعالم اســامی افراد مغایر حقوق آنان است. ■ چــه کســانی جامعــه را دوقطبــی میکنند؟

اظهارات پناهیان در نماز جمعه که رئیــس جمهوری را به دوقطبی ســازی متهــم کرده بــود، ســؤال دیگــر از علی ربیعی بود. او ابتدا تأکید کرد که منظور رئیــس جمهوری چیزی جز مشــارکت مردم در انتخابات نبــود، زیرا این دوره

از انتخابــات و پیــام آن بــرای ایــران در مجامع جهانی بیبدیل اســت و اتفاقاً ترامپ و حامیانش با پیگیری تروریسم اقتصادی این امر را نشانه گرفتهاند.

ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه دوقطبیســا­زی جامعــه بعــد از انتخابات سال 96 آغاز شد، اظهار کرد: دوقطبیســا­زی ارزشی-غیرارزشــی و ایــن ادعا که دولت مقابــل فالن ارزش خواهد ایستاد بعد از انتخابات آغاز شد.

او بــا طــرح ایــن ســؤال کــه امــروز چــه کســانی ایــن دوقطبیهــا را انجام میدهنــد، دوقطبیهایـ­ـی نظیــر

«مقاومت-ســازش» «خائــنخــا­دم» یــا «مالهکــش» و غیــره را بخشــی از دوقطبیهــا­ی رایــج شــده در جامعــه برشــمرد و تأکیــد کــرد: مــا بــا دوقطبیســا­زی مخالفیــم و آنچــه روحانی مطرح کرد و خواســت رهبری هم هســت، نقش تعیین کننده مردم در انتخابــات اســت و اساســاً انتخابات بــرای همین اســت که مردم خواســت خود را اعالم کنند. ■اعتــراض بــه بخــش خاصــی از برنامهسازی­هایتلویزیو­ن

ســخنگوی دولــت دربــاره اطالعیه اعتراضــی نهــاد ریاســت جمهــوری دربــاره یکــی از برنامههــا­ی تخریبــی صداوســیما علیه دولت، با بیان اینکه کســی نمیخواهــد زحمــت کارکنــان این ســازمان را نادیده بگیرد اما برخی برنامهها، بویژه در یک شــبکه خاص، بســیار جهــتدار تهیــه شــده و جلــو مــیرود، اظهــار کرد: مــا از ســال ۲9 با این مســأله روبــهرو بودیم، البتــه ما از نقد گریزان نیســتیم، اما نباید مردم را ناامیدکنیم.

او با اشاره به یکی از برنامهها درباره انتخاب وزیر زن در کابینه که خودش در یــک برنامه دیده بود، گفت: شــخصی در این برنامه گفت با انتخاب وزیر زن، حــاال «عروس» فالنــی (مرد مهمی در دولــت) تصمیم میگیــرد. درحالی که ایــن اظهــارات نه نقد اســت، نــه نظر و هیچ کمکی به هیچ جا هم نمیکند.

ربیعــی دربــاره مســأله حضــور زنــان در ورزشــگاهه­ا نیــز بــا تأکیــد بر اینکــه معتقدیــم زنــان میتواننــد در ورزشــگاهه­ا حضــور یابند، ادامــه داد: عدهای هم نگرانی دارند که برای رفع ایــن نگرانیهــا تالشهایــی در حــال انجام است.

او در پاسخ به اتهامزنی امریکا مبنی بــر نقــش ایــران در حملــه یمنیها به پاالیشــگا­ه شــرکت آرامکوی عربستان، اظهارنظــر وزیــر خارجه امریــکا در این رابطه را عجوالنه دانســت و با مقایســه ایــن اظهــارات بــا ادعاهــای پــوچ و بیاساســی که پیش از حمله امریکا به عراق ارائه شــد، گفت: اساساً این سنت اظهارنظــر امریکایی و البتــه غیردقیق است. به طور کلی این اتفاقات ریشه در ســرکوب اجتماعی منطقه دارد و کسی از آن نفــع نمیبــرد، امــا به جــای حل ریشــهای مســأله، این فضای تبلیغاتی بخشــی از عملیــات روانــی امریکایــی است که باز هم دنبال میکنند.

ربیعــی درباره برجام هم تأکید کرد که این توافق، قطعاً مسیر شورای عالی امنیت ملی را طی کرده و مطابق قانون اساســی، مصوبات این شورا نمیتواند بــدون امضــای رهبــری محقــق شــود. ضمن اینکه در همه سالهای گذشته و امروز، روحانی را فردی متعهد اخالقی و عملی به رهبری دیدم.

ربیعی همچنین در پاسخ به شایعه قطع یارانه 30 میلیون نفر از جمعیت کشــور، آن هم از سوی رسانه هایی که از قطع نشــدن یارانه ها انتقــاد می کنند، گفــت: حــذف 30 میلیــون نفــر اصــالً درست نیست، این فرآیند که به صورت بســیار تدریجــی دنبــال می شــود، تنها 700 تا 00۸ هزار نفر را شــامل می شود، ضمن اینکه امکان اعتراض هم فراهم اســت، امــا بــا روش فعلی که افــراد به تدریج شناســایی می شوند، به التهاب اجتماعی هم دامن زده نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.