محاکمهعامل­حملهبهسرکن­سولگریایرا­ندرفرانکفو­رت

Iran Newspaper - - News -

خبر دیگر اینکه، دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان یک مرد ۲۲ ساله را به اتهام تالش برای حمله به سرکنسولگری ایران در این شهر محاکمه کــرد. به گزارش ایرنــا به نقل از خبرگــزاری د. پ. آ آلمان، این مرد تالش کرده بود تا به ساختمان سرکنسولگری ایران در فرانکفورت خسارت وارد کند که دســتگیر و محاکمه وی از دیروز در دادگاه مرکزی فرانکفورت آغاز شــده است. متهم در ژانویه سال گذشــته میالدی(دی79) کوشیده بود تا یک بســته مواد آتش زا به سمت کنســولگری ایران پرتاب کند که پیش از انجام کار از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.