با موجود وحشتناکی که در کیفرخواست آمده شباهتی ندارم

شبنم نعمتزاده در دادگاه:

Iran Newspaper - - News -

شبنم نعمتزاده، 49 ســاله، فرزنــد محمدرضا به اتهام مشــارکت در اخــالل عمــده از طریــق اخــالل در توزیــع مایحتــاج عمومــی دارو به مبلغ یک هــزار و 0۵۸ میلیارد و ۸۴1 میلیــون و 379 هزار و 99۵ ریال بــا علم بــه مؤثر بــودن در ضربــه زدن به نظام جمهوری اســالمی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشــروع به همان مبلغ ذکر شــده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شــده، مشارکت در اخالل نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجــاز در شــبکه دارویی در اســتان البــرز بــدون مجــوز وزارت بهداشــت و نگهــداری غیرمجــاز دارو بــدون تشــریفات قانونــی در حکــم قاچــاق، دیروز پای میز محاکمه رفت.

شــبنم نعمــتزاده کــه از چنــدی پیش با تودیع وثیقه آزاد بود و ســپس بازداشــت شد و صبح دیروز در شعبه ســوم دادگاه ویــژه رســیدگی به جرایم اخاللگــرا­ن و مفســدان اقتصــادی بــه ریاست قاضی مسعودیمقام حاضر شــد، عضــو هیــأت مدیــره «شــرکت دارویــی رســا» اســت. شــرکتی کــه 40 درصــد از ســهام آن متعلــق بــه ایــن متهمه اســت. ایــن پرونده بــا گزارش مــورخ 10 تیرمــاه ســال 97 معاونــت اقتصــادی وزارت اطالعــات مفتــوح و بــا شــکایت شــرکتهای داروســازی جابربــن حیان و اســوه تشــکیل شــده اســت. بــه گــزارش ایســنا، نیازآبــاد­ی نماینده دادســتان در قرائت بخشی از کیفرخواســ­ت گفت: متهمان از ســال ۲9 اقــدام بــه خریــد دارو کردهانــد اما چکهای آنها برگشــت خــورده و 9۸1 میلیارد تومان بدهی آنها در آن ســال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کردهاند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشــکل مواجــه کردهانــد و از طرفی باعــث کمبود دارو در کشــور شــدهاند. در تحقیــق انجام شــده در ســال 97 از دو نفر از مدیران دارویی مشخص شد که مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کردهاند و با علم و اطالع اقدام به این امر داشتهاند. ■ صــدور 200 فقره چک بالمحــل و 100 میلیاردبده­یبهشستا

آنگونه که در کیفرخواســ­ت آمده، 100 میلیــارد تومــان از بدهیهــای شــرکت رســا مربوط به شســتا است و 00۲ فقــره چــک بالمحل صادر شــده اســت کــه وزارت اطالعــات در تاریــخ 3۲ اســفند ۶9، مراتــب را بــه رئیــس جمهــوری اعــالم کردنــد. رئیــس جمهوری هم در پاسخ پینوشت کرد که با پیگیــری وزارت اطالعات، حقوق مردم تأمین شود.

در بخــش دیگری از کیفرخواســ­ت آمده که پرونده شرکت توسعه دارویی رسا با مدیریت آقای لشگریپور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقــالب تهران ارجاع شــد که محتوای پرونده حاکی از آن اســت در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار، مقادیــر قابــل توجهــی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد. با بررسیهای انجام شده مشخص شد که این اموال هم مجوزی از ســوی وزارت بهداشــت نداشــته و ارزش داروهای کشــف شده بالغ بر 0۵ میلیارد ریال بوده است.

طبق اظهارات شبنم نعمتزاده، متهمان این پرونــده ۴ میلیارد تومان از بانــک ملــت و ۴ میلیــارد تومــان از بانــک شــهر و بــرای شــرکت دارویــی رســا ۴ و نیــم میلیــارد تومــان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک ســینا تســهیالت گرفتــه اســت. او همچنین اعتراف کرده که در شــرکت پدرش نیز حضور داشــته و به او کمک میکرده و به گفته او دســت راست پدرش در این شــرکتها بــوده اســت. همچنیــن ۲۲ فقره حساب شخصی از سال ۸۸ تا 97 شناســایی و ۲۴ فقره حســاب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است و از سویی برای متهم لشگریپور (مدیر شرکت رسا) ۴1 فقره حساب شخصی و ۴3 فقره حســاب مشترک شناسایی شــده و در شرکت توســعه دارویی رسا نیــز 7 فقــره حســاب شناســایی شــده اســت که 93 درصد گردش حسابها مربــوط بــه بانک ملت اســت و درباره این شــرکت ۸1 فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده اســت. در سال 97 قرار بازداشــت برای وی صادر و قرار وثیقه 00۲ میلیــاردی تعییــن میشــود و از طرفــی وی به بانک پارســیان چکی با پشتنویســی پــدر میدهد امــا بانک چک ضمانتی را برگشت میزند. ■ پدرموزیربو­دولی5سالبی­کاربودم

در ادامــه، شــبنم نعمــتزاده در جایــگاه حاضــر شــد و قاضــی دلیــل بازداشت او را این گونه اعالم کرد: بیم فرار و مخفی شــدن شــما بود و سندی که گذاشــته بودیــد، از طرف فــردی به نــام امیر بارانــی متولــد 1373 بود که در دادگاه حاضــر نشــد و 0۲ میلیــارد تومــان ســند ارائــه کــرده و اساســاً این آقــا از کجا توانســته این ســند را بیاورد. تضمینــات پــدر شــما (ضمانتنامــ­ه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشــت موقت برای شما صادر شــده.» شــبنم نعمــتزاده که مدعی اســت در طــول ایــن 0۲ ســال یکبــار هــم تخلفــی از او در زمینــه دارو ســر نزده، گفت: من فارغالتحصی­ل ســال ۵7 دانشــکده شــهید بهشتی هستم و تا ســال 0۸ بیکار بودم. پــدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. از طریق یکی از دوستانم در ســال 79 الی 0۸ مشغول شــدم و داروخانهای را راهاندازی کردم و عصرهــا ویزیــت مطب بــه مطب و کوچه به کوچه میرفتم، با وجود اینکه پدرم وزیر بود. او همچنین گفت: هیچ موردی از تخلف نمیتوانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است.

وی افــزود: پــدر من هیــچ دخالتی در کارم نداشــته اســت و نه در کار من، نه در تحصیــل و نه در زندگــی و پدرم هیچ نقشی نداشته است. اگر هم کسی در زندگی او نقش داشــته، من بودهام. من بــه عنوان فرزنــد اول در کنار پدرم حضورداشتم.

هنگامی که پدرم بازنشسته شد، از دفتــر کار من که در طبقــه باالی منزل ایشــان بــود بــرای برخــی پروژههــای تولید مواد پتروشیمی استفاده میکرد و حقــوق کارکنــان را از هزینــهای کــه مــن بــرای اجــاره پرداخــت میکردم، میپرداخت. هیچ شرکت پتروشیمی بــه نــام پــدرم نیســت. خانــواده پدرم صنعتگر بودند ولی خودشــان را وقف کار دولتــی کردنــد. او بــا ایــن جملــه کــه خیلــی چیزهــا را نمیگویــم چون مــردم بــاور نمیکننــد، بــه خدمــات خانوادگیاش در عرصه صنعت اشاره کــرد و گفــت: من اصالً بــه این موجود وحشــتناک که شاکیان اشــاره کردند و در کیفرخواســ­ت آمده است، شباهتی ندارم. جلســه بعدی دادگاه در روز 31 شهریور برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.