‌دستور‌ترخیص

Iran Newspaper - - News -

علــت اینکه وزارت صمت دســتور ترخیص برنجها از بنــادر را صــادر کــرده ایــن اســت کــه بــر اســاس دســتورالع­ملی کــه دولت برای ســرعت بخشــی به روند واردات و تنظیم بازار کاالهای اساسی در نظر گرفته است، کاالهای اساســی وارداتی نباید بیشــتر از دو ماه در بنادر ماندگاری داشته باشند. از اینرو وزارت صمت دســتور ترخیص برنــج وارداتی را صادر کرد؛ اما با توجه به همزمانی این ترخیص با فصل برداشت برنج، توزیع آن در بازار ممنوع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.