تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو

Iran Newspaper - - News -

بیــژن زنگنــه، وزیر نفــت با بیــان اینکــه رشــد اقتصادی میتواند تقاضا در بخش پاالیش را افزایش دهد، گفت: تولید بنزین در کشــور دو برابر شــده بهطوری که در حال حاضــر روزانــه 110 میلیــون لیتــر بنزیــن باکیفیــت تولید میشــود و 70 میلیون لیتــر بنزین یورو تولید میکنیم که ایــن میتوانــد برای شــهرها یــک اقدام مناســب محیط زیســتی باشــد. زنگنه در مــورد تولید گازوئیــل نیز گفت: در حــال حاضر 40 میلیون لیتــر گازوئیل یورو تولید میکنیم. وی با اشــاره به اینکه جلســات متعددی در صنایع دانشبنیــا­ن برگزار کردهایم، گفت: محوطــه خوبی در جنوب تهــران برای ایــن موضوع اختصــاص دادهایم، بنابراین اعتقاد داریم گســترش صنایع دانشبنیان بیشتر از پول به همت مدیران نیاز دارد. زنگنه افزود: با دانشــگاهه­ای معتبر داخلی نیز اقدامات خوبــی را آغــاز و گزارشــات آن را در تمام بخشها ارائــه کردهایم، بنابراین بــرای تولیــد فناوری و پاالیــش گاز و نفت نیازمند همــکاری میان صنایع و دانشگاهها هستیم. /فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.