مقابله در دو جبهه

Iran Newspaper - - News -

دو عامــل میل نقدینگــی خواهی در جامعه بهدلیل افزایش هزینــه فرصت منابع مالی و رشــد تقاضــا بــرای پــول در برابــر نگرانــی از افزایــش فشــارهای تورمــی میتوانــد در ســمت و ســوی سیاســتهای بانــک مرکــزی در شــرایط رکــود تورمــی تأثیر بگــذارد. در واقع بانک مرکزی همزمــان در دو جبهه مقابله می کند.جبهه اول رکود و جبهه دوم تورم. این یعنی مقابله بــا یک حملــه گازانبری. به گــزارش «ایران» در شــرایط رکود تورمی، مطلوبیت پول برای خرید دارایی جهت حفظ ارزش همچنین کاهش قــدرت خرید واحدهای اقتصادی افزایش یافتــه و در چنیــن شــرایطی نقــش میل عمومی بــه نقدینه خواهی تقویت میشود. در این میان، نبود تعادل میان نرخ تورم واقعی و نرخ بهره (ســود) و هزینه تأمین پول میتواند فشار روی نظام بانکی را تشدید کند. به نظر میرسد که بانک مرکزیبایدد­رجهتحفظذخا­یربانکهاوپ­اسخبهتقاضا­ی پولسیاستها­یفعاالنهتر­یداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.