مهاجرت از روستاها معکوس شد

Iran Newspaper - - News -

بهــروز مــرادی، مدیرعامل شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایران به تالش بــرای رونق گردشــگری در منابع آبی اشــاره کرد و گفت: اکنون با توســعه کشــاورزی نوین و جدی ترشــدن گردشــگری روســتایی و افزایش درآمد روســتاییا­ن روند مهاجرت از روســتاها معکوس شده است. مرادی افزود: اکنون دیدگاهها عوض شــده اســت و مردم دنبال ساکن شدن در روستاها هســتند و مهاجــرت معکوس به خاطر جدی شــدن بحث آبــزی پروری، گردشــگری و تفریحــات در اطــراف دریاچهها خیلی پررنگ شــده اســت. وی بــه تکمیــل کار احداث پــل روی رودخانه کارون ســه و برقراری ارتباط بین روستاها اشاره کرد و گفت: اکنون روستاهای هدف گردشگری در آنجا درحال شــکلگیری اســت. مدیرعامل شــرکت توســعه منابــع آب گفت: بر این اســاس تالش میشــود بزودی ســرمایهگذ­اران از طریــق فراخوانی بــرای مشــارکت در توســعه گردشــگری در منابــع آبــی دعــوت شــوند تــا بتــوان گردشــگری در دریاچه ســدها را محقق کرد. مرادی از آماده شــدن پیشنویس برای دعوت ســرمایهگذ­اران برای ســرمایهگذ­اری در سدهای دریان، سیمره، کارون۴ و گتوند خبرداد. /ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.