دخلشهرنشین­انبیشترازخ­رجشاناست

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصــادی/ در حالــی که نــرخ تورم طی ســال گذشته روند روبه رشدی داشته اســت، آمارهــای رســمی نشــان میدهد کــه بودجــه ســاالنه خانوارهای شــهری و روســتانی با تراز مثبت روبهرو بوده است. ایــن را گزارشهــای مرکــز آمــار میگوید. براساسنتای­جطرحهایآما­رگیریهزینه ودرآمدخانو­ارهایشهریو­روستاییسال 1397 هــر خانــوار شــهری در کل ســال به طور متوسط 43 میلیون و 491 هزار تومان درآمــد و 39 میلیــون و 323 هــزار تومان هزینه داشــته که معادل متوســط ماهانه 3 میلیــون و 624 هــزار تومــان درآمد و 3 میلیــون و 277 هزار تومان هزینه اســت. هــر خانــوار روســتایی نیــز در ســال مزبور 23 میلیــون و 311 هزار تومــان درآمد و 21 میلیــون و 447 هزار تومان هزینه داشــته که معادل متوســط ماهانه یک میلیون و 943 تومــان درآمد و یــک میلیون و 787 هزار تومان هزینه بوده است. مابهالتفاو­ت درآمــد و هزینه ســاالنه خانوارهای کشــور در ســال 1397 نشــان میدهد هــر خانوار شــهری بهطور متوســط 4 میلیــون و 168 هــزار تومــان و هــر خانــوار روســتایی یــک میلیون و 864 هزار تومان بیشتر از هزینه ساالنهاش درآمد داشته است که معادل متوســط ماهانــه 347 هــزار و 300 تومان و 155 هــزار و 400 تومــان بــه ترتیب برای هر خانوار شــهری و روســتایی بوده است. مــازاد بودجه ســنواتی به معنــی افزایش ســطح پسانــداز خانوارهــا­ی شــهری و روســتایی نیســت. مرکز آمــار در ایــن باره توضیــح میدهد که مابهالتفــ­اوت درآمد و هزینــه خانوار لزوماً به معنــی پسانداز خانــوار نیســت. بهطــور ســاده پسانــداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد که خرج نشــده اســت. اما در تحلیلهای اقتصاد کالن مفهوم صحیــح پسانداز را باید از جریان دایرهوار درآمد و تولید ملی فهمیــد. با توجه به اینکه هــر درآمدی که ایجــاد میشــود از طــرف دیگر بــه معنی تولید کاال و خدمات اســت، لذا خودداری از مصــرف و خــرج نکــردن تمــام درآمد بــه معنــی مصرف نشــدن بخشــی از کاال و خدمــات تولید شــده نیز بــوده و در واقع در مفهــوم اقتصــاد کالن، همیــن بخش از تولیــد مصرف نشــده اســت کــه بیانگر پسانداز میباشد. چنانچه به پسانداز از دیدتشکیلسر­مایهبنگریم،مناسبترین مفهوم برای پسانداز است زیرا پسانداز و ســرمایهگذ­اری در دنیای واقعــی جدا از هم نیســتند. رونــد مابهالتفــ­اوت درآمد و هزینه خانوارها در سالهای اخیر از مثبت بودن این مابهالتفاو­ت از چند سال گذشته حکایــت دارد؛ به گونهای که در ســالهای 1395 و 1396 نیــز هــر خانــوار شــهری به ترتیب 3 میلیــون و 239 هــزار تومان و 3 میلیــون و 742 هــزار تومــان و هــر خانوار روستایی به ترتیب یک میلیون 996و هزار تومان و 2 میلیون و 317 هزار تومان بیشتر از هزینه ســاالنهاش درآمد داشــته است. در واقع، از ســال 1395 تا 1397 هر خانوار شــهری به ترتیــب ‪10.2 ،10,2‬ و 9.6 درصد و هر خانوار روســتایی به ترتیب ‪11.5 ،11.3‬ و 8 درصــد از درآمــدش نســبت بــه کل هزینههایشب­یشتربودهاس­ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.