پیشنویسشیو­هنامهبرگزا­ری ۲ جشنواره سینمایی منتشر شد

Iran Newspaper - - News -

در راســتای سیاســتهای شفافســازی ســازمان سینمایی پیشنویــس شــیوهنامه برگــزاری جشــنوارهه­ای «ســینما حقیقــت» و «فیلــم کوتــاه تهران» منتشــر شــد. بر اســاس ایــن پیشنویسهــ­ا کــه روابــط عمومی ســازمان ســینمایی در اختیار رســانهها قرار داده از ســینماگرا­ن، منتقدان، صاحبنظران و اهالی رســانه خواسته شده نظرات و پیشــنهادا­ت خود درباره شــیوهنامه این ۲ جشــنواره را از طریق آدرس [email protected] با سازمان سینمایی در میان بگذارند. شیوهنامه برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران یا همان «سینما حقیقت» قرار است در بخشهای رقابتی و غیررقابتی با شــعار «حقیقت بهترین راهنما اســت» پاییز امســال برگزار شــود. در پیشنویس منتشــر شده از این جشــنواره هم به ارکان و اهداف جشــنواره اشاره شــده و هم ساختار اجرایی آن. شــرح جوایز بخشهای اصلی و جنبی جشنواره و مراحل و چگونگی انتخاب هیأتهای انتخاب و داوری و برنامههای نکوداشت هم در این پیشنویس مورد اشاره قرار گرفته است.

در شــیوهنامه برگــزاری جشــنواره بینالمللــ­ی فیلــم کوتاه تهران هــم که در دوازده صفحه و شــش ماده تنظیم شــده میتوان اجزای مختلف این جشنواره تأثیرگذار را در زمینه فیلم کوتاه مشــاهده کــرد. در این پیشنویس هم عالوهبر جزئیــات بخشهــای اصلــی جشــنواره ســاز و کار رویدادهای فرعــی و جزئیات مراســم افتتاحیه و اختتامیه هم تشریح شده است. جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران آبان ماه امســال برگزار میشود و انتشار پیشنویس برگزاری آن در راستای تالش برای رسیدن به چارچوبی ثابت و بیعیب و نقص صورت گرفته که کارشناسان هنری و سینمایی در موردش اجماع داشته باشند و در سالهای آینده دیگر مورد تغییر بنیادین قرار نگیرد.

اتفاق روز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.