کانون فراگیر فرهنگ و هنر؛ چرا و چگونه؟

Iran Newspaper - - News - مسعودهوشمن­د رضوی نمایندهانج­منصنفی روزنامهنگا­ران استان تهران

تاالر رودکــی تهران روز یکشــنبه ســوم شــهریورما­ه جــاری میزبــان میهمانانی ویــژه و ناظــر بر یک رخــــــــ­ـــداد تاریخی خاص بود؛ نشست همگرایــی دولــت و پدیدآورنــ­دگان آثــــــــ­ـــــار فرهنگــی و هنــــــــ­ـــری کــه بــا حضــور هنرمندان، نویســندگا­ن، روزنامه نگاران و نمایندگان انجمنها و تشکلهای فرهنگی و هنری و وزرای فرهنگ و ارشــاد اســالمی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این مراسم پیشنویس «دستورالعمل نحــوه تشــکیل و فعالیــت انجمنهــای صنفی فرهنگ، هنر، رســانه و کانونهای مربوطــه» کــه پیشــتر توســط نماینــدگا­ن 14 انجمــن و تشــکل فرهنگــی، هنــری و رســانهای تهیــه و تدویــن شــده بــود بــه امضای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و محمد شــریعتمدا­ری وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رســید تا پــس از تصویب نامه هیــأت وزیران مبنی بر تشــکیل «کانون فراگیر فرهنگ و هنر و رسانه»، ابالغ و به مورد اجرا گذاشته شود. پیشــتر پیشنویــس طــرح تشــکیل «کانــون فراگیــر فرهنــگ و هنر و رســانه» از ســوی نماینــدگا­ن خانــه ســینما، خانــه تئاتــر، خانــه موســیقی، انجمــن هنرمندان مجسمه ســاز، انجمــن نویســندگا­ن کودک و نوجــوان، انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران اســتان تهــران، انجمــن عکاســان ایــران، انجمــن صنفــی طراحــان گرافیک، انجمــن هنرمندان ســفالگر ایــران، انجمن خوشنویســا­ن ایــران، انجمــن ویراســتار­ان، انجمن داستان نویسان، انجمن هنرمندان نقاش و انجمن تصویرگران ایران تهیه و به وزرای فرهنگ و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشــنهاد شــده بــود کــه هــر دو وزیــر بدون اعمال کمترین تغییــری در محتوای طرح، آن را امضــا کــرده و جهت تأییــد و تصویب تقدیم هیأت وزیران کرده بودند. ■ ماجرا چیست؟ یکی از مشکالت بنیادین پدیدآورندگ­ان آثار فرهنگی، هنری و رســانه که تاکنون بویژه در حــوزه هنــر، الینحل باقــی مانده، شــناخت ماهیت حرفههای این حوزه است بهطوری کــه فعالیتهــا­ی شــمار قابــل توجهــی از هنرمندان و نویســندگا­ن، «شــغل» یا «کار» محسوب نمیشود و بههمین دلیل فعاالن این حــوزه «کارگــر» یــا «کارفرما» شــناخته نشــده و ایــن امر باعث محروم شــدن دهها هزار هنرمند و نویســنده از مزایای قانون کار و تأمیــن اجتماعی از جمله بیمــه بیکاری، بیمــه درمانــی، بازنشســتگ­ی، قــرارداد کار، داشتن تشکل و در یک کالم «امنیت شغلی پایدار» شــده اســت. این در حالی اســت که در همــه کشــورهای دنیــا بویــژه کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه، فعاالن این حوزهها مشمول قانون کار بوده و با تشکیل سندیکاهای(انجمنهای صنفی) کارگری و کارفرمایی مطالبات خود را محقق میکنند. اگرچهدرسال­هایاخیرانج­منهاوخانهه­ای مختلفــی بهمنظــور پیگیــری مطالبــات هنرمندان و نویســندگا­ن شــکل گرفتــه و این نهادهــا عملکرد مثبتی نیز در این خصوص داشــتهاند امــا بهدلیــل بســتر شــکلگیری و ماهیــت غیرصنفی آنها، هیچگاه نتوانســته و نمیتواننــ­د نقــش یــک ســندیکا(انجمن صنفی) را بهعنوان یک تشکل شناخته شده و رسمی بینالمللی در حوزه روابط کار ایجاد کننــد و خــأ تشــکلهای صنفــی واقعــی در این بخش همچنان وجود دارد. این مشــکل زمانی بیشــتر احساس میشــود که نگاهها و برخوردهای غیرکارشناس­ی و سلیقهای را نیز به مقوله فرهنــگ و هنر اضافه کنیم. انتظار میرفــت دولــت و نهادهای قانونگــذا­ر با به رسمیت شناختن یک الگوی کارآمد، یک بار برای همیشه تکلیف فعاالن حوزه فرهنگ و هنر و رســانه را تعیین کرده و زمــام امور این بخــش را به خودشــان بســپارند امــا بند(چ) ماده29 قانون برنامه ششم توسعه نتوانست نگرانیهــا­ی پدیدآورنــ­دگان آثــار فرهنگی و هنــری را برطــرف و زمینــهای بــرای امنیــت شغلی پایدار فراهم آورد. ■ کاستیهای یک قانون بند(چ) ماده 92 قانون برنامه ششــم توســعه اقتصــادی کشــور، دولــت را مکلــف کــرده که نســبت بــه اســتقرار«نظام جامــع فرهنــگ و هنــر و رســانه» اقــدام کنــد. صــرف نظــر از ابهامــات مفهومــی موجــود در مــاده قانونی مــورد بحــث که مبیــن نــگاه غیرکارشناس­ــانه قانونگــذا­ر محتــرم بــه مطالبــات و منویــات هنرمنــدان و نویســندگا­ن اســت و بــه نظــر میرسد با الگوبرداری ناشیانه از سازمانهای مشــابهی چــون ســازمانًنظام پزشــکی تهیه شــده، محرز اســت که اوال تعریــف یک نظام جامع و فراگیرکه بتواند همه مشاغل و حرف فرهنگــی و هنــری را زیــر یک ســقف ســامان دهــد بهدلیــل ماهیتهــای مجــزا وًمتفاوت این مشــاغل امکان پذیر نیست، ثانیا بهدلیل تخصصــی بودن مشــاغل و صنــوف فرهنگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.