هزار روستا زیر پوشش ارتباطات ماهوارهای

Iran Newspaper - - News -

رئیــس ســازمان فضایی ایــران از برقــراری پوشــش ارتباطات ماهوارهای 1000 روســتا خبر داد و گفت: در مواقع بحران برای پایداریشبک­هارتباطیاز­ارتباطاتما­هوارهایاست­فادهخواهیم کرد. به گزارش «ایران»، نشست «ماهواره مخابراتی؛ نقش توسعهای و اقتصادی آن»، صبــح روز گذشــته در محورهایی مانند وضعیت بازار مخابــرات ماهوارهای، اثرات کالن توســعه فناوری ماهواره در اقتصاد کشور و همچنین گسترش استفاده از 5G و اینترنت اشــیا ...و برگزار شــد. در این مراسم مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران گفت: اولین اقدام برای عدم تصدیگری دولت در صنعت مخابرات ماهوارهای در کشور، تصویب پروانه اپراتور ماهوارههای مخابراتی بود که این مهم بــا همکاری ســازمان فضایی ایران و ســازمان تنظیم مقررات و بــا حمایت وزارت ارتباطــات انجام شــد. همچنین این امکان فراهم شــده که صندوق توســعهملی 08درصد وام 8 ساله این اپراتور را تضمین کند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بیش از 1000 روستای جدید با پوشش ماهوارهای، مشکالتشان برطرف شده است، گفت:برای ارتباط رسانی بیش از 0۴ هزار روستا و 0۶ هزار آبادی میتوان از ارتباطات ماهوارههای مخابراتی اســتفاده کرد. در این راســتا با شرکت ارتباطات زیرساخت مذاکراتی داشتهایم تا در شرایط بحران و به منظور آنکه پایداری ارتباطات در شهر یا استان حفظ شود از پشتیبان ماهوارهای استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.