یونیسف اطالعات کاربران را لو داد

Iran Newspaper - - News -

کارکنــان ســازمان یونیســف وابســته به ســازمان ملل متحــد که وظیفــه کمک به میلیونهــا کــودک آواره و دچار ســوء تغذیــه را در جهان بر عهده دارند، اشــتباهی عجیب مرتکب شــده و در تابســتان امسال اطالعات شــخصی 8 هزار نفر را برای 20 هزار آدرس ایمیل ارسال کردند. به گزارش مهر، در ایمیلهای یادشده اسامی، آدرسهای ایمیل، جنســیت و اطالعات شــغلی افراد عضــو در یکی از پرتالهای یونیسف درج شده بود که با این سازمان قراردادی کاری منعقد کرده بودند. تعداد دقیق افرادی که دادههای خصوصی آنها بدین شــیوه افشا شده ۳۵28 نفر اعالم شــده اســت. یونیسف خطای انســانی را عامل افشــای این اطالعات اعالم کرده و بدون ارائه جزئیات بیشتر بابت این اشتباه عذرخواهی کرده و وعده داده که دیگر چنین خطاهایی در یونیسف روی ندهد. برآورد میشود که خسارت مالی ناشی از جرایم مختلف سایبری تا سال 2021 به رقم بیسابقه ۶ تریلیون دالر برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.