نبرد‎دو‎افراطی‎بر‎سر‎کرسی‎نخس ‎توزیری

رژیم صهیونیستی امروز در کمتر از شش ماه دومین انتخابات پارلمانی خود را برگزار میکند

Iran Newspaper - - News -

بنفشــه غالمی/ امروز دو مرد در دومین انتخابات پارلمانی سرزمینهای اشغالی فلسطین در کمتر از 6 مــاه اخیــر رویــاروی یکدیگــر قــرار میگیرنــد؛ دو مــردی کــه هــر دو از نســل اول اشــغالگرا­ن صهیونیست هســتند و در افراطگرایی نیز هر یک گــوی ســبقت را از دیگــری ربودهاســت: بنیامیــن نتانیاهو و بنی گانتز.

بنیامیــن نتانیاهــو، نخســتوزیر کنونــی رژیــم صهیونیستی اســت. او ســال 1949 یعنی تنها یک ســال پس از آنکه اسرائیل موجودیت جعلی خود را اعالم کرد، از پدری لهستانی و مادری از یهودیان ساکن حومه بیتالمقدس زاده شد. مواضع تند و افراطی وی بهدلیل حضور 10 ســالهاش در پســت نخســتوزیر­ی بر همگان آشکار اســت. او در چند هفته اخیر بســیار کوشید تا شاید بتواند کرسیهای حــزب خود، «لیکود» را افزایش دهد و به تعدادی بیش از 35 کرســی کــه در انتخابات مــاه آوریل به دســت آورده بــود، برســاند. او کــه مــدرک دکترای علــوم سیاســیاش را از دانشــگاه هــاروارد گرفتــه، ســنگینی بار ســه پرونــده فســاد مالی را بــه دوش میکشــد. هرچند این تعداد پرونده فساد برای هر سیاســتمدا­ری مرگبار اســت، اما نتانیاهــو به مدد وعدههایش و نشان دادن خود در قامت مردی که تضمینکننده امنیت سرزمینهای اشغالی است، همچنان رقیبی جدی برای مرد دوم این انتخابات یعنی «بنی گانتز» است.

بنــی گانتــز هم هماننــد نتانیاهــو از نســل اول کودکانــی اســت کــه از پــدران و مادرانی اشــغالگر در ســرزمینها­ی اشــغالی به دنیا آمدند. او ســال 1959 از مــادری مجارســتان­ی و پــدری رومانیایــ­ی در شــهر کوچکــی به اســم «کفر اهیم» در شــمال ســرزمینها­ی اشــغالی بــه دنیــا آمد. او در مســیر تحصیالت خود ابتدا علوم سیاســی را پی گرفت و در دانشــگاه حیفا مدرک کارشناسی ارشد گرفت. اما پس از آن بهعنوان نیروی داوطلب وارد ارتش شــد و توانســت به درجه ســپهبدی نایل شــود. او ســال 2011 فرماندهی ســتاد کل ارتش اسرائیل را به دســت گرفت و تا دو ســال پیش در این ســمت باقــی مانــد. گانتــز بــا حزبش موســوم بــه «آبی و ســفید» که کمتر از یک ســال پیش آن را تأســیس کــرد، رقیبی خطرناک برای نتانیاهو اســت. حزب او در انتخابات ماه آوریل در شــرایطی که عمرش تنهــا بــه 4 ماه میرســید، توانســت همانند حزب لیکود که از امتیاز حزب حاکم بودن برخوردار بود و پیشینهای 46 ساله دارد، 35 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را از آن خود کند. او هرچند حزب خــود را حزبــی میانه میداند امــا مواضع افراطی تنــدی دارد و از جملــه میگویــد طــرح الحــاق که هفته پیش نتانیاهو آن را مطرح کرد و گفت اگر در انتخابات پیروز شود، بخشهای فلسطینینشی­ن همچون دره اردن و شمال بحرالمیت را به خاک رژیم صهیونیســت­ی ملحق میکند، طرحی اســت کــه او داشــته و نتانیاهــو آن را از او ربــوده اســت. او نیز همانند نتانیاهو مواضعی تند نسبت به ایران دارد و از جمله مدعی اســت، اگر الزم شــود، هیچ تردیــدی در اســتفاده از زور علیــه ایــران نخواهــد داشت.

بهگــزارش ســایت خبــری تحلیلــی امریکایی «هافینگتــو­ن پســت»، انتخابــات پارلمانــی رژیم صهیونیســت­ی که امروز برگزار میشود و بسیاری از آن بهعنوان رفراندومی برای بنیامین نتانیاهو یاد کردهاند که حیات سیاســی او را رقم میزند، تکرار انتخاباتــ­ی اســت که مــاه آوریل در ســرزمینها­ی اشغالی انجام شــد. اما نه حزب لیکود و نه حزب آبی و ســفید نتوانســتن­د، پس از ایــن انتخابات در ائتالفهــا موفــق ظاهــر شــوند و در نهایــت بعــد از چنــد دور مهلتــی که بــه نتانیاهو برای تشــکیل دولت داده شــد، وی مجبور شــد برپایی انتخابات زودهنگام در ســرزمینها­ی اشغالی را اعالم کند. امــا نتانیاهــو با تجربــه آن شکســت در چند هفته اخیــر بــه هــر اقدامــی دســت زده تــا شــاید بتواند آرای بیشــتری را نســبت بــه انتخابات مــاه آوریل بــرای حزب خود جمعآوری کند. او یک روز ســوار هواپیما میشد و به این کشور و آن کشور میرفت و با سران کشورها دیدار میکرد تا دیپلماسی خود را فعال نشــان دهد. روز بعد نقشهای جدید را در دست میگرفت و مدعی میشد ایران تأسیسات هســتهای پنهانــی دارد و روز بعــد از طــرح الحاق پرده بر میداشت. اما همانطور که «انشل ففر»، ســتون نویــس روزنامــه «هاآرتــص» و نویســنده زندگینامه نتانیاهو میگوید: «همــه این اقدامات نشان از نگرانی نتانیاهو دارد.» ■ دروغهایانت­خاباتی آقاینخستوز­یر

ایــن نگرانــی نتانیاهــو را تــا آنجا پیش بــرد که ادعاهایــی را مطــرح کند که دروغ بــودن آنها چند روز بعد مشــخص میشــد. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» برخی از این دروغها را گردآوری کردهاســت. شــمار موشــکهای شــلیک شــده از غزه به ســمت سرزمینهای اشــغالی، یکی از این دروغها اســت. نتانیاهو در مصاحبهای با کانال 13 رژیم صهیونیستی مدعی شد، شمار این موشکها به زور به چند صد تا میرسد. اما شمار واقعی این موشــکها که بهدلیل سیاســتهای ســختگیران­ه نتانیاهو نســبت بــه غــزه افزایش چشــمگیری در یک سال اخیر داشته است، به هزار و 800 موشک میرســد. نتانیاهو همچنین در ایــن مدت مدعی شده است رسانههای عربی عالقهمند به مصاحبه با او هستند و از جمله شبکه الجزیره مصاحبههایی با او داشــته اســت. اما بعــد از طرح ایــن ادعا، این شبکه خبر داد تاکنون نه تنها با نتانیاهو که با هیچ یــک از اعضــای کابینــه او مصاحبــه نکرده اســت. او همچنیــن مدعی شــده بود که فقط او اســت که از ســاخت دیــوار مــرزی با ســینای مصــر حمایت میکند و «گانتز» به این مسأله اهمیتی نمیدهد. امــا گانتز اعــالم کرد کــه او نیز از چنین دیوارکشــی حمایــت میکند. نتانیاهو همچنین گانتز را متهم کرد که پشــت خبر جاسوسی اســرائیل از واشنگتن بودهاست. اما گانتز این ادعا را رد کرد.

باایــن حــال بــه اعتقــاد بســیاری از ناظــران منطقــهای بــا وجــود همــه دروغهای برمال شــده نتانیاهو، سیاستهای چند هفته اخیر او میتواند در انتخابات امروز مؤثر واقع شود. بویژه که فاصله دو طرف در نظرسنجیها اندک به نظر میرسد. ■ تله«آویگدور»

هرچند در انتخابات امروز نزدیک به 40 حزب شــرکت دارند. اما در بین این احزاب، لیکود و آبی و ســفید مهمتر از بقیه هستند و بیشترین شانس را دارنــد. بــا ایــن حــال در انتخابــات امــروز نباید از نقــش آویگــدور لیبرمــن غافل بود. بــه گزارش روزنامه «فایننشــال تایمز»، لیبرمن سال 1978 از مولداوی به سرزمینهای اشغالی مهاجرت کرد، مدتــی نگهبان یک کلوپ شــبانه بود اما بــا ادامه تحصیالت خود در علوم سیاســی و ورود به ارتش اسرائیل توانست به کرسی عالیترین مقام وزارت جنگ این رژیم دســت یابد. او در انتخابات آوریل با حزب «اســرائیل بیــت نو» 5 کرســی پارلمان را از آن خــود کــرد. امــا پیشبینیها نشــان میدهد ممکــن اســت، شــمار ایــن کرســیهادر انتخابات امــروز بــه 10 کرســی هــم برســد. او بــه طــور قطع نمیتواند نخســتوزیر بعدی رژیم صهیونیستی باشــد. اما همانطور کــه در انتخابات ماه آوریل با ائتالفی که با گانتز داشــت، مانع از تشــکیل دولت توســط نتانیاهو شــد، این بــار نیــز میتواند نقش مؤثری در انتخاب فردی داشته باشد که بر کرسی نخستوزیری این رژیم مینشیند.

درانتخابات­امروزرژیمص­هیونیستی5م­یلیون و 880 هزار نفر حائز شــرایط رأی دهی هستند. در انتخابــات آوریــل مشــارکت انتخاباتــ­ی بــه 68.4 درصد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.