دوخط خبـــر

Iran Newspaper - - News -

■ رویترز: منابــع دیپلماتیک گــــــزار­ش دادنــــــ­د، رهبــــــر کرهشــمالی در نامــهای کــه ماه آگوست ارسال شده، از ترامپ دعوت کرده است که به پیونگیانگ سفر کند.

■ دی ولت: چند ســازمان حقوق بشــری نزدیــک به جریــان فتحاهلل گولــن، دولت اردوغــان را بــه نقــض فاحــش حقــوق مدنــی متهــم و در گزارشــی بــه شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملل اعــالم کردند، آنــکارا مخالفان خود در خارج از کشــور را میرباید.

■ رویترز: شــش هفته پــس از آنکه دولت ونزوئــال مذاکره با اپوزیســیو­ن را به حالت تعلیــق درآورد، دفتر خــوان گوایدو، رهبر اپوزیســیو­ن نیز رسماً اعالم کرد، مذاکره با دولت «تمام شده» است.

■ روســیا الیوم: حشــد شــعبی و نیروهای امنیتــی عــراق دیــروز پنجمیــن عملیات «اراده پیروزی» با هدف پاکســازی مناطق شــمالی کربــال و جنــوب االنبــار از بقایــای داعش را آغاز کردند.

■ رویتــرز: بنا بر گــزارش آژانس اطالعات ســایبری اســترالیا، چیــن مســئول حملــه ســایبری بــه پارلمــان و ســه حــزب بزرگ سیاســی این کشــور پیــش از انتخابات ماه مه بوده است.

■ رأی الیوم: کاربران در توئیتر عکسی را از یک موشک متعلق به حزباهلل لبنان که روی آن نشــان حزباهلل درج شده منتشر کردنــد و نوشــتند، ایــن موشــک مختــص نابودی تمامی ناوها و کشــتیهای نظامی است.

■ آسوشــیتدپ­رس: پلیــس هنــد دیــروز دوشــنبه فــاروق عبــداهلل 81 ســاله، عضو پارلمــان ایــن کشــور در منطقــه کشــمیر و ســر وزیر ســابق منطقه جامو و کشــمیر را در محل اقامتش در سرینگر دستگیر کرد.

■ اســپوتنیک: وزیــر دادگســتری فرانســه موافقــت خــود را بــا اعطــای پناهندگــی سیاسی به ادوارد اسنودن، سرشناسترین افشاگر اطالعاتی اعالم کرد.

■ بلومبــرگ: هیــأت تحقیق ســازمان ملل در امــور میانمــار خواهــان محاکمــه ارتش میانمــار در دادگاه الهــه بابــت ارتــکاب اقدامــات خشــونتآمی­ز علیــه گروههــای قومیتی نظیر مسلمانان روهنگیایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.