وزیر ورزش: بزودی شاهد حضور زنان در ورزشگاهها خواهیم بود

Iran Newspaper - - News -

نشســت کمیتــه راهبردی مجمع امیــد تهران با حضــور وزیر ورزش و جوانان، اســتاندار تهران، رئیس شورای اسامی شهر تهــران و معــاون برنامــه ریــزی شــهرداری تهران به ریاســت محمدرضــا عــارف برای بررســی وضعیت ورزش شــهر تهران دیروز (دوشــنبه) برگــزار شــد. در این نشســت محمدرضا عارف، رئیس مجمع امیــد با بیان اینکه «یکی از مســائل مهم شهر تهران موضوع ورزش است» بر ضرورت توجه جدی به نظام جامع توسعه ورزش کشور تأکید کرد. او با اشاره به نقش مؤثر بانوان در تحوالت مهم کشور، خاطرنشان کرد: «حضور پر رنگ بانوان در مجامع مختلف و مراسمهای ملی و مذهبی در کنار مردان با کمترین حاشیه همراه بوده و حضور این قشر از جامعه در اماکن ورزشی هم با توجه به آمادگی ورزشگاههای کشور از جمله تهران از نظر زیرساختهای الزم، نباید با محدودیتهای­ی رو به رو باشد. مســأله حضور بانوان در ورزشــگاهه­ا باید با تدبیر و با محوریت دولت حل شــود. موضوع ورود بانوان به ورزشــگاهه­ا نباید سیاسی شود ونباید الینحل باقی بماند که زمینه ساز بهانههایی برای اجماع علیه کشورمان شود.» مسعود سلطانیفر، وزیــر ورزش و جوانــان با اشــاره به تمهیدات انجام شــده برای حضــور بانوان در ورزشــگاهه­ا، گفت: «با فراهم کردن زیر ســاختهای الزم در بیشتر ورزشگاههای کشور، زمینه حضور بانوان را با ماحظه تمامی شرایط فراهم کردیم و انشاءاهلل بزودی شاهد حضور بانوان در ورزشگاهها خواهیم بود. انتظار است همه نهادها از جمله مجلس شــورای اســامی و مدیریت شــهری تهران برای حل مشکات حوزه ورزش پایتخت با دولت به مانند گذشته همکاری مستمری داشته باشند.» همچنین محسنی بندپی استاندار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسامی شــهر تهــران و ســایر اعضــای ایــن کمیتــه و مدعوین طی ســخنانی بــر ضرورت هماهنگی همه نهادها برای حل مشکات ورزش پایتخت و ایجاد تسهیات الزم برای استفاده همه اقشار جامعه از ظرفیت های ورزشی تأکید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.