توتو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

این روزنامه با قرار دادن عکسهای چهــره ســاری و کونتــه، ســرمربیان یوونتوس و اینتر و چاپ جدیدترین اظهاراتشــ­ان، کــورس قهرمانــی در لیــگ فوتبــال ایتالیــا را که بیــن این تیمهــا شــدت گرفتــه، بــه گــزارش نخســت خــود تبدیــل کــرده اســت. توتو اسپورت گزارشی درباره پیروزی دشــوار 1-0 یکشــنبه شــب میــان مقابل ورونا در همین لیگ دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.