استار اسپورت (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

مطلب نخست این روزنامه مصاحبهای با اوله گونار سولسشــر، ســرمربی نروژی منچســتریو­نایتد اســت کــه پــس از چند هفتــه گرفتــن نتایج بــد، با بــرد 1-0 این هفته تیمش مقابل لسترســیتی، نفسی کشــید و آنقدر بــه آینده امیدوار شــد که گفته اســت هواداران نگران نباشــند زیرا در یونایتــد همــه چیــز روبــهراه اســت. استاراســپ­ورت گزارشــی از جدیدتریــن مسابقه بوکس تایسون فیوری هم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.