ال پاییس (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

پایــان عالــی اســپانیا در مســابقات جــام جهانــی بســکتبال 2019 در خــاک چیــن چنــان پرطمطــراق و بــرای مــردم اســپانیا غرورآفریــ­ن بــود کــه ایــن روزنامــه سیاســی عکس مردان شــادمان و جام به دســت این کشــور را به تصویر نخســت خود تبدیل کرده و نوشــته اســت که مردان ســرزمین گاوبازان بــه آرژانتین، حریــف فینالیستشـ­ـان درس بسکتبال دادهاند. ال پاییس از دیدارهای این هفته لیگ فوتبال اسپانیا نیز یاد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.