زنگ خطر با باخت شاگردان کوالکوویچ

Iran Newspaper - - News -

مرحله گروهی بیســتمین دوره مســابقات والیبــال قهرمانی آســیا به میزبانی تهران به پایان رســید و ۸ تیــم ایران، چین، هنــد، اســترالیا، ژاپــن، کره جنوبی، پاکســتان و چیــن تایپه به مرحله دوم مسابقات صعود کردند. تیم ملی والیبال ایران که دو تیم سریانکا و قطر را با نتیجه ۳ بر صفر شکســت داده بود، یکشــنبه شــب در عین ناباوری با نتیجــه ۳ بر یک مغلوب اســترالیا شــد تا به عنوان تیم دوم گــروه اول به مرحله بعدی صعود کند. شاگردان ایگور کوالکوویچ در مرحله دوم مسابقات در گروه E با تیمهای هند، چین و استرالیا همگروه شدند که البته به دلیل حضور استرالیا در گروه ایران در مرحله نخســت مســابقات و بازی با ایــن تیم، تیم ملی در این مرحلــه بــا اســترالیا بازی نمی کنــد و تنها به مصــاف چین و هنــد خواهد رفت. پیش از برگزاری این مسابقات همه امیدوار بودند تا تیم ملی سومین قهرمانی مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کند اما با توجه به شکست والیبال ایران مقابل اســترالیا بــه نظر میرســد کــه کار شــاگردان کوالکوویچ برای رســیدن به ســکوی قهرمانی چندان آســان نیســت و تیــم ملی برای حضــور در مرحله نیمه نهایی باید هر دو تیم هند و چین را شکست دهد. بهروز عطایی، سرمربی تیم والیبال جوانان در خصوص شکست تیم ملی مقابل استرالیا گفت:«زنگ خطر و هشدار بــرای تیم ملی والیبــال ایران به موقع به صدا درآمد تــا هیچ حریفی را در هیچ مقطعی دســتکم نگیرند. تفکر تیم ملی باید المپیکی باشــد. شکست مقابل اســترالیا، هشــدار به موقعی برای تیم ملی بود.» مرحله دوم این مســابقات از امــروز (سهشــنبه) آغاز میشــود و تیمهای اول و دوم گروههــای چهارگانه در دو گروه جدید با حریفان خود رقابت خواهند کرد. تیم ملی ایران در نخستین بازی ایــن مرحلــه ســاعت 0۳:۸1 امروز به مصــاف چین خواهد رفــت و دومین بازی نیز چهارشــنبه ســاعت0۳:۸1 برابر هند برگزار خواهد شــد. اما نکته قابل توجه اینکه در حین برگزاری مســابقات قهرمانی آســیا، ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراســیون والیبــال هــم آغاز شــد. در ایــن میان ثبت نــام محمدرضــا داورزنی باعث ایجاد برخی حواشی شده است. وزارت ورزش اعام کرده اگر داورزنی در انتخابات موفق شــود و به صندلی ریاست فدراســیون برسد، میتواند همزمان رئیس والیبال و سرپرست معاونت قهرمانی این وزارتخانه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.