اسماعیلی محروم شد، استقالل شکایت کرد

دومین شروع بد آبیها در تاریخ لیگ برتر

Iran Newspaper - - News -

گروه ورزش/ اســتقال باز هم نتوانست از برتری یــک گلــه خــود حفاظــت کنــد و در زمیــن نفت مسجدســلیم­ان 1-1 متوقف شــد. به این ترتیب آبیپوشــان بــا آنــدرهآ اســتراماچ­ونی از ۳ بــازی اول لیگ نوزدهم، فقط 2 امتیاز کســب کردهاند که این دومین شــروع بد استقال در تاریخ لیگ برتــر اســت. ضمــن اینکه ایــن مربــی ایتالیایی، ضعیفترین عملکرد را در شــروع لیگ برتر در بین ســرمربیان خارجی اســتقال دارد. بدترین شــروع اســتقال در ۳ هفتــه ابتدایی لیــگ برتر توســط علیرضا منصوریان ثبت شد که تنها یک امتیــاز گرفــت. اســتقالیه­ا در شــرایطی هفتــه چهارم به مصاف پرسپولیس میروند که در کنار 5 تیــم دیگــر، هنوز بــردی به دســت نیاوردهاند. البتــه این برای اولین بار نیســت که اســتقال در لیــگ برتر بــدون برد بــه دربی میرســد. آبیها در هفتــه ششــم لیــگ شــانزدهم، بــه مصــاف پرســپولیس رفتند و در 5 بازی قبل آن موفق به پیروزی نشــده بودنــد. اســتقالیه­ا در آن دربی به تســاوی بدون گل رســیدند و اولین برد فصل خود را در هفته هفتم در ورزشــگاه آزادی مقابل ذوبآهن کسب کردند. نکته دیگر اینکه سومین هفتــه لیگ برتــر جاری هم برای ایــن تیم بدون کلیــن شــیت تمــام شــد. 2 گل زده در ۳ بــازی، آمار خوبی برای خط حمله اســتقال نیست اما نگــران کنندهتــر آمار گل خــوردن اســت. این در حالــی اســت که اســتقال فصل پیش بــا ۳1 گل خورده، بهترین خط دفاع تاریخ لیگ شد.

از این نکات آماری که بگذریم، استراماچون­ی برای بازی هفته بعد که دربی است، نگرانیهای مهمتری دارد. شــیخ دیاباته مهاجم اصلی این تیــم در دقیقــه 7۳ مصــدوم و تعویــض شــد. بافاصله این شایعه مطرح شد که دنده دیاباته دچار شکســتگی شده اما با عکسبرداری از قفسه ســینه او مشــخص شــد کــه شکســتگی نــدارد و اســتراماچ­ونی امیــدوار اســت کادر پزشــکی این مهاجــم را به بازی پرســپولیس برســاند. مهدی قائــدی هــم در ایــن بــازی از ناحیه مچ پــا دچار مصدومیت شــد و اســتراماچ­ونی عنــوان کرد که ممکن اســت او به دربی نرســد امــا دیروز عنوان شــد که شــرایط ایــن بازیکن چندان بد نیســت و بــه دربی میرســد. عــاوه براینهــا، غایب بزرگ اســتقال در دربــی، فرشــید اســماعیلی اســت. او دقیقــه 7۸ در یــک صحنه بــرای گرفتن توپ بــا مدافــع حریف درگیر شــد کــه داور بــازی این صحنــه را خطا تشــخیص داد و ایــن بازیکن را با کارت زرد دوم جریمــه و اخراج کرد. اســماعیلی در مورد این صحنه گفت: «به خدا، به قرآن من اصــاً پای بازیکن حریف را نــزدم و فقط توپ را زدم.» بر اســاس نظرات تعدادی از کارشناسان، صحبت اســماعیلی درست اســت و این بازیکن مستحق دریافت کارت زرد دوم نبوده است.

گفتنی اســت دیروز ســایت باشــگاه استقال با انتشــار متنــی اعام کــرد: «اشــتباهات داوری در بــازی مقابــل نفــت مسجدســلیم­ان، مانع از کســب ســه امتیاز بــرای اســتقال شــد. از جمله این اشــتباهات میتوان به اعام نشــدن خطای پنالتــی روی دیاباتــه، کارت زرد اشــتباه بــه اسماعیلی که منجر به اخراج او و از دست دادن دربی شد و گل سالم مرتضی تبریزی اشاره کرد. شــکایت باشــگاه اســتقال نســبت به وضعیت داوریهــا به فدراســیون فوتبال و کمیتــه داوران ارســال شــد.» باشــگاه اســتقال اعتقــاد دارد که کارت زرد دوم اســماعیلی درســت نبــوده و باید طبق آییننامــه محرومیت هافبک آبیپوشــان برداشته شود. قرار است کمیته بررسی عملکرد داوران، پس از بررســی صحنههــای بازی در این زمینه تصمیم بگیرد.

گفتنــی اســت ایــن بازی بــا حاشــیههای­ی هم همــراه بــود. در پایــان مســابقه یکــی از لیدرهای نفت قصد داشت پسرش را به رختکن استقال ببــرد تا بــا بازیکنان عکــس یادگاری بگیــرد که با حضور این کودک مخالفت شد و بعد از آن سایر تماشــاگرا­ن نفــت بــا حضــور جلــوی در رختکن آبیهــا، مشــکاتی را بــرای بازیکنــان و اعضــای کادر فنــی ایــن تیــم ایجاد کردنــد. اما ایــن تمام ماجــرا نبــود چرا کــه زمانی که اتوبوس اســتقال قصد خروج از اســتادیوم شــهید بهنام محمدی مسجدســلیم­ان را داشــت، هــواداران نفــت بــه سمت اتوبوس سنگ پرتاب کردند و چند شیشه شکســت. بعد از بازی مهران نصیریاندوس­ــت، مدیرعامل باشــگاه نفت مسجدسلیمان مدعی شــد شــاید خود اســتقالیه­ا شیشــه اتوبــوس را شکســتند کــه فتحــی در واکنش به ایــن موضوع گفت: «این را باید سازمان لیگ پاسخ دهد. ما در مسجدسلیمان میهمان بودیم و به هر حال آنها باید امنیت استادیوم را فراهم میکردند. خدای نکــرده اگر یکی از آن ســنگها بــه عوامل تیم ما برخــورد میکــرد، چــه کســی پاســخگو بــود.» در همین رابطه کمیته انضباطی قرار دستور موقتی را صادر و بازیهای خانگی نفت مسجدسلیمان را تا اطاع ثانوی بدون تماشاگر اعام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.