اجرای قانون 90 به 10 در دربی قطعی شد

Iran Newspaper - - News -

دیــروز نشســتی بیــن امیرحســین فتحی، محمدحســن انصاری فــرد، حیدر بهاروند، ســعید فتاحی و کریمی رئیس شرکت توسعه و تجهیز در سازمان لیگ برگزار و مقرر شد قانون 90 به 10 برای حضور تماشاگران استقال و پرسپولیس در مسابقه رفت دو تیم اجرایی شود. در این نشست مقرر شد، باشگاه استقال سامانهای را فراهم کند که بتواند در 24 ساعت آینده برای بلیتفروشــ­ی هوادارانش در این ســامانه اقدام شود. قرار است در این سامانه فقط هواداران اســتقال ثبتنام کنند تا 90 درصد ورزشــگاه آزادی را در بازی یکشنبه آینده در اختیار داشته باشــند. ضمن اینکه رئیس شــرکت توســعه و تجهیز وعده داد تمام شــرایط را برای اجرایی شدن قانون 90 به 10 در اختیار دو باشگاه استقال و پرسپولیس قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.