ادعای علیفر؛ از ایران میروم

Iran Newspaper - - News -

علیرضــا علیفــر روزهــای پرخبــری را پشــت ســرمیگذار­د. او پــس از ســوتی عجیبش به ورزش۳ گفت:« یک رادیو و چند شبکه فارسی زبان لسآنجلس و همچنین یک شــبکه خبری بــا من تماس گرفتند. من بــزودی راهی ترکیه میشــوم و اگر شــرایط درســت پیش برود و به توافق برسم به امریکا خواهم رفت. البته قرار نیست با توجه به سن و سالی که دارم کارمند این تلویزیونها باشم و به عنوان گزارشگر و مجری کار کنم بلکه قرار است مدیر گروه ورزشی بشوم هرچند در کنارش کار اجرا و گزارش هم انجام خواهم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.