ایرج راد: گذر رودکی باید مختص تولیداتفره­نگیباشد

Iran Newspaper - - News -

امامصادقعل­يهالسالم: مكارم ده تاست : اگر مى توانى آنها را داشته باش ... : استقامت در سختى ها، راستگويى، امانتدارى، صله رحم، ميهمان نوازى، اطعام نيازمند، جبران كردن نيكى ها، رعايت حق و حرمت همسايه، مراعات حق و حرمت رفيق و در رأس همه، حيا. خصالج2 ،ص134 توئيتر اسباب بازی ترامپ

88769075 تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 88748800 ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.