نمایشگاه فرانکفورت؛ فرصتی که نباید از دست برود

Iran Newspaper - - News - امیر حسین زادگان مدير نشر ققنوس

فعاالن نشــر امســال 24 تــا 28 مهرماه هــم طبق روال دورههــای گذشــته شــاهد برگــزاری مهمتریــن رویداد جهانی نشــر خواهند بود؛ دوره جدید نمایشگاه کتاب فرانکفورت که با اســتناد به تعداد ناشــران و همچنين شــمار بازدیدکنند­گانــش، همــواره با اســتقبال زیادی مواجــه بوده اســت. هــر چند امســال برخی ناشــران ایرانــی بهدليــل افزایــش هزینههــا از حضــور در آن صرفنظر کردهاند.

نشــر ققنــوس در دو دهه اخير بــه شــيوههای مختلــف در نمايشــگاه كتــاب فرانكفــور­ت شــركت كرده؛ اغلــب بهعنوان بازديدكنند­ه و تنها چهار مرتبه بهصــورت رســمى و بهعنــوان غرفهدار. با اينكه نشر ققنوس امســال بــه داليل شــخصى در ايــن رويــداد بينالمللى نشــر شــركت نمىكند امــا معتقدم حضــور در نمايشــگاه­های مهــم كتاب جهــان فوايد بسياری برای اهالى نشر و حتى مؤلفان و مترجمان آثــار دارد. از جملــه مهمتريــن آنهــا مىتــوان بــه امكانى برای آشــنايى با شــيوههای نوين و رايج نشر در عرصه جهانى اشــاره كرد. شــايد برخى بگويند تا وقتى از امكانات ناشــران خارجى برای انتشار كتاب برخــوردار نيســتيم اين رفــت و آمدها چــه فايدهای دارد. چندان با گفتههايى از اين قبيل موافق نيستم چراكــه شــيوه نشــر كتــاب ايران چنــدان متفــاوت از ديگر كشــورها نيســت و ناشــران خارجى هــم تقريباً به همين شــيوه دســت به انتشــار آثار خود مىزنند؛ هر چنــد كــه بىترديــد از امكانــات و تكنولوژیها­ی مدرنتــری برخــوردار هســتند. اما كليــت كار به يک شكل است و اطاع از شيوههای نوين بىترديد مؤثر خواهد بود.

برای اســتفاده حداكثری از اين حضور با موانعى از جمله ســنگينى ســايه تحريمها بر تعامات ميان ناشــران ايرانى و خارجى و از ســويى نپيوســتن ايران به معاهده برن (قانون مشــهور به كپى رايت)روبهرو هســتيم. طــى مدتى كــه تحريمهــای سياســى عليه كشــورمان ابعاد پررنگتر و مهمتــری به خود گرفته اغلــب انگليســىه­ا و امريكايىها تمايــل چندانى به تعامل با ناشــران ايرانــى ندارند. تأثيــر تحريمها به حدی است كه برخى از ناشران امريكايى و انگليسى كــه پيشتــر تعاماتى با آنها داشــتهايم ديگر حاضر بــه همــكاری نيســتند. بــرای نشــر خــود مــا چندين مرتبه پيش آمده كه با فان ناشــر امريكايى صحبت كردهايم كه گفته به انتشــار آثار مؤسسهاش در ايران عاقــه دارد منتهــى بــه ناچار بايــد بــه تحريمها تن بدهــد. در ارتباط با ناشــران اروپايى از جمله آلمانى و فرانســوی باز با مشــكات كمتری روبهرو هســتيم. برخــى ناشــران اروپايــى حتى در شــرايط فعلــى و با وجــودی كــه مىداننــد فروش رايــت آثارشــان برای آنــان نفعــى نــدارد بــه انتشــار ترجمــه فارســى آثار خــود تمايل نشــان مىدهنــد. با اين حــال تعامل با نويســندگا­ن آثار قدری راحتتر اســت، چراكه اغلب خواهان ترجمه نوشــتههای خود بــه زبانهای ديگر هســتند مگــر در شــرايطى حتــم داشــته باشــند اين تعامــل منجــر بــه آن مىشــود كــه با ناشــر خــود به مشــكل بربخورنــد. البتــه آنها هــم در نهايــت اجازه نشــر كتــاب خود را مىدهنــد ولى ديگر يادداشــت يا مقدمــهای برای كتاب نمىنويســن­د كه بــه اين اجازه جنبه رسمى ببخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.