بار دیگر اپرای عروسکی مولوی

Iran Newspaper - - News - بهروز غريب پور نويسنده و کارگردان

نخســتين اجرای «اپرای عروســکی مولوی» بــه کارگردانــ­ی و نویســندگی بهروزغریــ­ب پوربه بهمن ماه 88 بر میگــردد، اجرایی که توسط گروه نمایشی «آران» در تاالرفردوس­ی برگزارشــد. این اپرا براســاس اشــعارمثن­وی معنوی و کليات شمس بوده و قرار است این کار از 28 مهــر تا ۴2 آبــان در همين تاالر روی صحنه برود.

«اپــرای عروســكى مولــوی» نخســتين اپــرای ملــى ايــران اســت چــرا كه اجــرای ايــن اثــر تماما بــا دســتگاهها­ی ايرانــى انجــام مىشــود و ازايــن نظرايــن نمايــش، نقطــه تكامــل اپرايى اســت كه ساليان ســال از زمان «ميرزاده عشقى» هنرمندان مــا بهدنبــال آن بودهاند. اين اپرا براســاس اشــعار مثنــوی معنــوی و كليــات شــمس نوشــته شــده و موســيقى آن بر اساس موســيقى كاسيک ايرانى، دســتگاهها و رديفهای آوازی با آهنگسازی بهزاد عبدی است و خوانندگانى چون محمد معتمدی و همايون شجريان روايت آوازين اين اپرا را برعهده دارند. عاوه برآن در اين كاربيش از۰۰۱ عروســک ريسمانى بهكار گرفته شده است. من براين نظــرم پرداختــن بــه مقولههای مهم فرهنــگ و ادب از جمله شــمس و موالنــا و روايــت زندگى آنها نبايد تنها به چند اثرخاصه شــود بلكه بايد ديگــر حوزههــای فرهنگ و هنر نيــز از زوايا و جنبههــای مختلف روايتگر ايــن اتفاق مهم فرهنگى باشــند و بــه آن بپردازند. بعد از ســاخت اپرای مولوی مدتها بر اين انديشه و تصميم بودم فيلم اين اثر را هم بسازم اما متأســفانه ميدان از سرمايهگذار­ان عاشق فرهنگ ايران خالى است و به اعتقاد من اساســاً پرداختن به موضوعها و شــخصيتهای تاريخ ساز بايــدًبر اســاس اولويتهــا­ی فرهنگى و بــا حمايت دولتى انجام شــود... طبعا درسالهای نخســت انقاب چنين گرايشىهايى كم و بيش وجود داشــت؛ حداقــل در ســيما ارادهای بــرای انجــام ايــن وظيفه ملــى ديده مىشــد اما بىترديد اين سالها به قول معروف ســالهای ارزان فروشى اســت و حتى تمايلى حداقلى برای چنين رسالتى وجود ندارد... بنابراين نبايد تمام تقصيرات را بر گردن سينماگران بيندازيم چرا كه انجام چنين تعهــدی نياز بــه نيروهای آگاه وعاشــق فرهنگ دارد و درميــان مديران و تهيهكنندهه­ای سينما اگر هم كسى چنين پيشنهاد و طرحى داشته باشد يا انگيزه را از او گرفتهاند يا شغلش را!!! در سينما هم به اندازهای كه معتاد داريــم ســوژه اعتياد و معتــاد و سناريســت متخصص اعتيــاد و كارگردان ايــن قبيــل فيلمها وجــود دارند، ســاختن ايــن نــوع فيلمها آســان و زود بازده مالى اســت بنابراين تهيهكننــد­گان فيلم به ظاهر كمدی يا فيلم به ظاهر اجتماعى را ترجيح مىدهد .... اخيراً تهيهكنندهه­ا براســاس تعداد زياد صحنههای كميک ســناريوها را ارزيابى مىكنند بنابراين نمىشود از چنين كسانى توقع داشت كه به سراغ انسانهای شاخص يا داستانهای بىنظير ادبيات كاسيکمان بروند.

درمــورد مؤلفههــای ايــن كار نيــز بــا نــگاه بــه آثــارم چون «رســتم و ســهراب»، «مولــوی»، «ســعدی»، «حافــظ» و«خيــام» خواهيــد ديــد چــه مؤلفــه و موضوعاتى را به اجرا گذاشــتهام و راه ناهمــواری را هموار كــردهام. امــا درخصوص كم توجهى ديگربخشهــ­ای مختلف فرهنگ و هنرچون ســينما، تئاترو موســيقى به موضوعات ادبى و فرهنگى چون موالنا، سعدی، حافظ ...و بايد گفت سه ضلع تهيه كننده، توليدكننده و مخاطب مانند فرمول زود، تند و ســريع هســتند كه برآنها حكمفرمايى مىكنند بنابراين ســاخت آثار فاخــر از دل چنين فرمول هولناكى زائيده نمىشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.